Ви є тут

Економіка підприємства

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності


Галюк, І. Б. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : практикум / І. Б. Галюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 71 с.

Практикум містить методичні матеріали (розрахункові роботи, задачі, тестові завдання) для проведення практичних занять з дисципліни «Організація і планування виробничо-комерційної діяльності». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Управління інноваціями


Петрина, М. Ю. Управління інноваціями : конспект лекцій / М. Ю. Петрина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 237 с.

Обсяг і зміст матеріалу, що ввійшов до конспекту лекцій, відповідає вимогам робочої програми з дисципліни «Управління інноваціями». У конспекті лекцій розглянуто теоретичні і методологічні основи управління процесами інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів, особливості організаційних форм інноваційних компаній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклу виробів та організацій.

Електронна комерція


Кісь, Г. Р. Електронна комерція : конспект лекцій / Г. Р. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 98 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу „Електронна комерція”. Містить теоретико-нормативний матеріал та практичний досвід розвитку відносин в сфері електронної комерції. Розкриває основні проблеми здійснення бізнес-операцій з використанням електронних комунікацій та технологій обробки цифрової інформації. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямком підготовки 6.030601 „Менеджмент”.

Операційний менеджмент


Овецька, О. В. Операційний менеджмент : методичні вказівки до вивчення дисципліни / О. В. Овецька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 43 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни містять рекомендації для проведення лекційних та практичних занять і контрольні запитання з дисципліни „Операційний менеджмент". Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601 – «Менеджмент».

Логістика


Полянська, А. С. Логістика : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 90 с.

Методичні вказівки призначені забезпечити можливість самостійного опрацювання матеріалу для отримання базових знань з нормативної дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" 6.030601, напряму підготовки "Менеджмент " Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Виробничий менеджмент на машинобудівних та приладобудівних підприємствах


Артем'єв, В. В. Виробничий менеджмент на машинобудівних та приладобудівних підприємствах : навч. посіб. / В. В. Артем'єв. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 260 с.

У навчальному посібнику наведені головні положення та складові частини виробничого менеджменту на машинобудівних та приладобудівних підприємствах. Головну увагу приділено організації оперативного управління в умовах масового, серійного та одиничного типів виробництва. Матеріал включає економіко-математичне та логістичне моделювання на певних етапах оперативного управління та збутової діяльності підприємств.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved