Ви є тут

Статистика

Статистика


Іванова, М. О. Статистика : метод. вказ. до виконання курсової роботи / М. О. Іванова, І. В. Перевозова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 47 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно до робочої програми з курсу “Статистика” для підготовки бакалаврів за напрямом 076 – “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендації та вказівки для виконання курсової роботи, перелік рекомендованих джерел.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Статистика"


Обельницька, Х. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Статистика" : для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної і заочної форм навчання / Х. В. Обельницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 46 с.

Основним завданням курсової роботи з курсу "Статистика" є: поглиблення знань основних категорій статистичної науки, закріплення практичних навичок обчислення основних статистичних показників, оволодіння статистичними методами аналізу структури, виявлення тенденцій розвитку, причинно-наслідкових зв'язків в економіці промислових підприємств

Статистика


Іванова, М. О. Статистика : метод. вказівки / М. О. Іванова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 110 с.

Методичні вказівки складено у відповідно до програми курсу “Статистика” та мають за мету надати допомогу студентам при опануванні курсу. У методичних вказівках надано завдання та запитання для самоконтролю знань з кожної теми , завдання для самостійної та індивідуальної роботи..

Статистика


Василик, О. Б. Статистика : конспект лекцій / О. Б. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 93 с.

Конспект лекцій призначений для підготовки до лекційних та практичних занять з дисципліни «Статистика». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. У конспекті наведені зміст дисципліни за темами, теоретичний матеріал, приклади типових задач та питання для самоконтролю з кожної теми.

Статистика


Василик, О. Б. Статистика : методичні вказівки для вивчення дисципліни / О. Б. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 66 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни «Статистика». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. У методичних вказівках наведені зміст дисципліни за темами, завдання та питання для самоконтролю з кожної теми та домашні і контрольні завдання. Методичні вказівки призначені для студентів очної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 “Туризм”.

Статистика


Іванова, М. О. Статистика : конспект лекцій / М. О. Іванова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 167 с.

У конспекті лекцій послідовно викладено теоретичні питання статистики. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved