Ви є тут

Маркетинг

Промисловий маркетинг


Василик, О. Б. Промисловий маркетинг : методичні вказівки для сам. вивч. дисц. / О. Б. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 19 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни "Промисловий маркетинг". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. У методичних вказівках наведені зміст дисципліни за темами, завдання та питання для самоконтролю з кожної теми. Методичні вказівки призначені для студентів очної і заочної форми навчання спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Моделювання маркетингової діяльності


Побігун, С. А. Моделювання маркетингової діяльності : робоча програма, метод. вказ. до вивчення дисц. та контр. роботи для магістрів заочної форми навчання спец. "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / С. А. Побігун, Н. А. Даляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 16 с.

Методичні вказівки призначені для набуття знань щодо основних концепції та підходів у сфері моделювання господарських процесів. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Моделювання маркетингової діяльності". Призначено для підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг в підприємництві" спеціальності "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Моделювання маркетингової діяльності


Побігун, С. А. Моделювання маркетингової діяльності : конспект лекцій / С. А. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 42 с.

Конспект лекцій призначений для набуття знань щодо основних концепції та підходів у сфері моделювання маркетингової діяльності. Складений відповідно до робочої програми дисципліни "Моделювання маркетингової діяльності". Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Тренінг-курс ІТ-технології в діагностиці та консалтингу


Малинка, О. Я. Тренінг-курс ІТ-технології в діагностиці та консалтингу = IT Technologies in Diagnostics and Consulting : опорний конспект із дисц. / О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 56 с.

Тренінг-курс бізнес-планування в підприємництві


Малинка, О. Я. Тренінг-курс бізнес-планування в підприємництві = Business Planning in Entrepreneurship : навчально-методичний комплекс із дисц. / О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 227 с.

Стратегічний маркетинг


Перевозова, І. В. Стратегічний маркетинг : навч. посіб. / І. В. Перевозова, Н. Б. Юрченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 256 с.

Навчальний посібник містить перелік тем з дисципліни "Стратегічний маркетинг", які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. В ньому до кожної теми послідовно та логічно викладено теоретичні, методичні та практичні питання, сформовано перелік практичних завдань з прикладами та методикою виконання, наведено перелік рекомендованих джерел для поглибленого опрацювання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved