Ви є тут

Фінанси

Вступ до фаху (за спеціальністю Фінанси, банківська справа та страхування)


Король С. В., Войтків Т. І. Вступ до фаху: методичні вказівки для дистанційного вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. 47 с.

Методичні вказівки містять тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, питання для самостійного опрацювання, теми виступів та доповідей, тестові завдання для перевірки знань. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Вступ до фаху».Призначено для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня стаціонарної, заочної та дистанційної форми навчання за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Фінансовий контролінг


Фадєєва І. Г., Гринюк О. І.Ф. Фінансовий контролінг: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 48 с.

Методичні вказівки містять тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, питання для самостійного опрацювання, теми виступів та доповідей, тестові завдання для перевірки знань студентів. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг». Призначено для підготовки студентів очної та заочної форми навчання за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та страхування..

Виробнича практика


Данилюк-Черних, І. М. Виробнича практика : методичні вказівки / І. М. Данилюк-Черних, Л. С. Тришак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 20 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до проходження виробничої практики, написання та захисту звіту з виробничої практики, порядку збору вихідної інформації та огляду літературних джерел. Призначені для студентів очної форми навчання спеціальності 072 - "Фінанси, банківська справа та страхування" (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр).

Податкова система


Тришак, Л. С. Податкова система : методичні вказівки для дистанційного навчання / Л. С. Тришак, Н. О. Крихівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 41 с.

Дані методичні вказівки охоплюють комплекс питань, пов'язаних з дистанційним вивченням дисципліни "Податкова система" і призначені для бакалаврів за напрямом 072 - "Фінанси, банківська справа та страхування". Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам при опануванні курсу, оскільки містять типовий план лекційних занять, питання та тестові завдання для самоконтролю, тематику рефератів, запитання для самостійної роботи та практичні завдання. Методичні вказівки можуть бути використані студентами очної та дистанційної форм навчання.

Стратегічне управління фінансами


Витвицька, У. Я. Стратегічне управління фінансами : методичні вказівки для вивч. дисц. / У. Я. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 68 c.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Стратегічне управління фінансами". Містять мету та завдання, рекомендації щодо вивчення розділів дисципліни, питання для контролю та обговорення, а також перелік питань для підготовки до іспиту.

Оптимізаційні методи і моделі у фінансових системах


Гавадзин, Н. О. Оптимізаційні методи і моделі у фінансових системах : методичні вказівки для виконання лабораторних робіт / Н. О. Гавадзин, І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 33 с.

Методичні вказівки містять перелік лабораторних робіт і вимоги до їх виконання з дисципліни "Оптимізаційні методи і моделі у фінансових системах". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 072 - "Фінанси, банківська справа та страхування".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved