Ви є тут

Управління економікою

Антикризове управління підприємством


Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / І. М. Мазур, У. Я. Анрусів, О. Л. Гальцова, Т. П. Кулик. - Івано-Франківськ : НАІР, 2017. - 348 с.

Навчальний посібник за змістом повністю відповідає стандарту вищої освіти ОПП за напрямом 072 - «Фінанси, банківська справа та страхування», включаючи 12 тем, до кожної з яких наведено теоретичний матеріал у формі схем і таблиць, що полегшує його сприйняття та засвоєння. Зміст кожного розділу включає набір методичних матеріалів щодо проведення практичних занять (плани та приклади розв’язку типових завдань), а також завдання для самостійної роботи студентів у формі запитань і тестових завдань для самоконтролю, задач для самостійної роботи.

Національна та регіональна економіка


Сімків, Л. Є. Національна та регіональна економіка : метод. вказ. для сам. роботи / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 37 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Національна та регіональна економіка". Призначено для самостійної роботи студентів усіх форм навчання за спеціальністю 071 Облік і оподаткування, 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент.

Національна та регіональна економіка


Сімків, Л. Є. Національна та регіональна економіка : методичний комплекс / Л. Є. Сімків, У. Ю. Палійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 74 с.

Методичний комплекс розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни. Призначено для використання студентами усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Фінанси», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.000509 «Облік і аудит». Методичний комплекс дає можливість правильно підібрати літературу для кожного змістового модуля, підготуватися до семінарських занять, колоквіумів та іспиту.

Соціально-економічна безпека


Соціально-економічна безпека : навчальний посібник / Бережницька У. Б., Савко О. Я, авт.; Данилюк М. О., Бережницька У. Б., ред. - Івано-Франківськ : Симфонія, 2016. - 264 с.

У навчальному посібнику представлено теоретико-методичні основи економічної безпеки на загальнодержавному рівні, шляхи та напрями її забезпечення. Особливу увагу приділено окремим її складовим, зокрема національній безпеці у фінансовій сфері та інвестиційно-інноваційній безпеці. Детально висвітлено також соціальну складову економічної безпеки, механізм її практичної реалізації, тобото розкрито особливості соціально-економічної безпеки держави як окремого понятійно-категоріального апарату.

Прогнозування


Побігун, С. А. Прогнозування : конспект лекцій. / С. А. Побігун, Т. П. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 61 с.

Конспект лекцій укладений у відповідності до програми з нормативної навчальної дисципліни "Прогнозування", яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів напрямку «Економіка і підприємництво».

Методи прийняття управлінських рішень


Воробйов, І. В. Методи прийняття управлінських рішень : практикум / І. В. Воробйов, В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 55 с.

Практикум написаний згідно з програмою курсу "Методи прийняття управлінських рішень" для студентів всіх форм навчання спеціальності "Менеджмент організацій".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved