Ви є тут

Нерухомість

Основи оцінки бізнесу та нерухомості


Боднарук, І. Л. Основи оцінки бізнесу та нерухомості : навч. посіб. / І. Л. Боднарук, Л. Л. Перович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 213 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи формування системи оцінювання бізнесу та нерухомості, визначено мету, завдання та принципи ведення підприємницької діяльності в сфері нерухомості. Викладено теоретичні та практичні аспекти функціонування й оцінювання нерухомості як фінансового активу і об'єкта підприємницької діяльності. Детально розглянуті методичні підходи та методи оцінювання об'єктів нерухомості та землі у різних сферах бізнесу. До кожного розділу подано контрольні запитання для самоперевірки у кінці теми, що дозволяє успішно засвоїти матеріал та є базою для самостійної роботи студентів.

Магістерська робота за освітньою програмою "Оцінка землі та нерухомого майна"


Приходько, М. М. Магістерська робота за освітньою програмою "Оцінка землі та нерухомого майна" : методичні вказівки / М. М. Приходько, І. Л. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 28 с.

Методичні вказівки стосуються питань, пов'язаних з виконанням магістерської роботи та включають рекомендовану тематику робіт, їх зміст та структуру, порядок видачі та затвердження завдання, оформлення, захист, а також вимоги щодо оформлення. Методичні вказівки призначені для виконання магістерських робіт студентами очної та заочної форм навчання ОКР "магістр" спеціальності 193 - "Геодезія та землеустрій" за освітньо-професійною програмою "Оцінка землі та нерухомого майна".

Інвентаризація земель та нерухомості


Дутчин, М. М. Інвентаризація земель та нерухомості : лабораторний практикум для студ. спец. 193 "Геодезія та землеустрій" / М. М. Дутчин, Т. Ю. Грицюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 60 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для забезпечення проведення практичних занять студентів, розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій". Може бути використаний студентами очної, заочної та дистанційної форм навчання.

Інвентаризація земель та нерухомості


Дутчин, М. М. Інвентаризація земель та нерухомості : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / М. М. Дутчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 13 с. -

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки фахівців за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій". Можуть бути використані студентами для дистанційного навчання.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Методологія оцінки нерухомості" для магістрів денної форми навчання


Боднарук, І. Л. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Методологія оцінки нерухомості" для магістрів денної форми навчання. / І. Л. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 72 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни. У методичних вказівках подано мету та завдання навчальної дисципліни «Методологія оцінки нерухомості», загальні рекомендації щодо вивчення дисципліни, тематичний план та зміст навчальної програми дисципліни, елементи самостійної роботи, їх зміст та обсяги в годинах, інформаційне забезпечення, містить контрольні питання для обговорення на практичних заняттях. Методичні вказівки призначені для студентів всіх напрямків підготовки денної та заочної (дистанційної) форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки магістрів.

Оціночна діяльність


Перович, Л. Л. Оціночна діяльність : практикум / Л. Л. Перович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 58 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни «Оціночна діяльність». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинних навчальних планів і призначений для підготовки фахівців спеціальності 1931 - “Геодезія та землеустрій”, напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved