Ви є тут

Економіка підприємства

Енергетична ефективність та контроль устатковання та споруд


Яворський, А. В. Енергетична ефективність та контроль устатковання та споруд : курсове проектування / А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 32 с.

Курсове проектування складено згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) і конкретизовані для студентів спеціальності «Енергетичний менеджмент» з метою надання допомоги при виконанні курсових проектів з дисципліни «Енергетична ефективність та контроль устатковання та споруд». У вказівках наведено перелік вимог щодо змісту і оформлення курсової роботи. Курсове проектування розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначено для підготовки студентів за спеціальністю 8.05070108 - «Енергетичний менеджмент». Може бути використано студентами денної та заочної форм навчання.

Енергетична ефективність та контроль устатковання та споруд


Яворський, А. В. Енергетична ефективність та контроль устатковання та споруд : методичні вказівки для самостійної роботи / А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 21 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання самостійної роботи студентів і конкретизовані для студентів спеціальності «Енергетичний менеджмент» з метою надання допомоги студентам при виконанні розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Енергетична ефективність та контроль устатковання та споруд». Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначені для підготовки студентів за спеціальністю 8.05070108 «Енергетичний менеджмент». Можуть бути використані студентами денної і заочної форм навчання.

Організаційне проектування підприємств


Войтків, Л. С. Організаційне проектування підприємств : метод. вказівки / Л. С. Войтків, І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 34 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних заняттях. Рекомендується тематика контрольних робіт, приклад розв’язку, перелік літератури, необхідний для виконання контрольних робіт. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, «Організаційне проектування підприємств». Призначено для підготовки бакалаврів дистанційної форми навчання за напрямом 6.030504 – «Економіка підприємства».

Економіка і організація виробництва


Кузьмин, В. М. Економіка і організація виробництва : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 203 с.

Методичні вказівки містять теоретичні положення, тестові та контрольні завдання для самостійної та індивідуальної роботи, спрямовані на самостійне вивчення основних тем дисципліни “Економіка і організація виробництва”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”.

Економіка та організація інноваційної діяльності


Гречаник, Б. В. Економіка та організація інноваційної діяльності : практикум / Б. В. Гречаник, Ю. В. Буй. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 147 с.

Практикум підготовлено відповідно до робочої програми дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності». У ньому представлено схеми і таблиці ключових положень дисципліни, тестові завдання, типові прикладні задачі (методика їх розв’язку), тематика рефератів, а також вихідні дані, необхідні для виконання студентами індивідуальної розрахункової роботи (згідно визначеного варіанту). Призначений для проведення практичних занять, виконання індивідуальних розрахункових робіт, контрольних робіт (для студентів заочної та дистанційної форм навчання), а також самостійної підготовки студентів з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності». Практикум рекомендовано для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання, а також для слухачів курсів підвищення кваліфікації в галузі знань «Економіка та підприємництво».

Економіка підприємства


Кузьмин, В. М. Економіка підприємства : навчальний посібник / В. М. Кузьмин. - 2-е вид, перероб. та доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 195 с.

Навчальний посібник містить теоретичні положення, практичні задачі, тестові та контрольні завдання для самостійної та індивідуальної роботи, спрямовані на самостійне вивчення основних тем дисципліни “Економіка підприємства”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямами 6.050301 - “Гірництво” та 6.050304 - “Нафтогазова справа”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved