Ви є тут

Економіка гірничої промисловості

Основи менеджменту геологорозвідувальних робіт


Михайлів, І. Р. Основи менеджменту геологорозвідувальних робіт : практикум / І. Р. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 46 с.

Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Основи менеджменту геологорозвідувальних робіт”. Практикум містить теоретичні положення та методичні поради щодо проведення практичних занять. Наведено запитання для обговорення. Призначений для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, які вчаться за профілем “Геологія нафти і газу”

Основи менеджменту геологорозвідувальних робіт


Михайлів, І. Р. Основи менеджменту геологорозвідувальних робіт : метод. вказівки для самост. вивч. дисципліни / І. Р. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 46 с.

У методичних вказівках наведено зміст дисципліни, рекомендовані джерела одержання інформації, дані методичні поради до вивчення всіх розділів дисципліни, наводяться ключові запитання та завдання для самоконтролю, а також завдання на контрольну роботу. Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою дисципліни “Основи менеджменту геологорозвідувальних робіт” для студентів спеціальності “Геологія нафти і газу” Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами очної і заочної форм навчання.

Економіка, організація і планування геологорозвідувальних робіт


Михайлів, І. Р. Економіка, організація і планування геологорозвідувальних робіт : курсове проектування / І. Р. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 37 с.

Методичні вказівки стосуються виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка, організація і планування геологорозвідувальних робіт”. Розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Геологія нафти і газу”.

Економіка, організація та планування геологорозвідувальних робіт


Устенко, Г. І. Економіка, організація та планування геологорозвідувальних робіт : метод. вказівки до курсового проектування / Г. І. Устенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 33 с.

Дані методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни “Економіка, організація та планування геологорозвідувальних робіт” написані відповідно до програми, яка передбачає вивчення організації та управління виробництвом на геологорозвідувальних підприємствах для студентів спеціальності “Геологія та розвідка нафтових та газових родовищ”.

IFNTUNG 2014. All rights reserved