Ви є тут

Економіка охорони навколишнього середовища

Економіка природокористування


Тараєвська, Л. С. Економіка природокористування : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Екологія", "Технологія захисту" / Л. С. Тараєвська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 65 с.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Економіка природокористування". Містить основні теоретичні положення, практичні матеріали, запитання для самоконтролю та аналізу отриманих знань, перелік навчально-методичного забезпечення дисципліни. Призначений для підготовки фахівців бакалаврського рівня, які навчаються за спеціальністю "Екологія"

Управління земельними ресурсами


Приходько, М. М. Управління земельними ресурсами : методичні вказівки для виконання курсової роботи / М. М. Приходько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 17 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Управління земельними ресурсами". Можуть використовуватися студентами денної та заочної (дистанційної) форм навчання. Висвітлено основні аспекти організації виконання курсової роботи. Запропонована тематика, розроблені структура й зміст типової курсової роботи. Наведені методичні поради з розроблення окремих розділів курсової роботи та вимоги до її оформлення. Призначено для підготовки фахівців другого/магістерського рівня освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" (ОПП "Землеустрій та кадастр").

Економічні основи ресурсозбереження


Кравчук, Р. С. Економічні основи ресурсозбереження : методичні вказівки для сам. роботи / Р. С. Кравчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 81 с.

У методичних вказівках для самостійної роботи з даної дисципліни наведено основні чинники та напрями ресурсозбереження. Значна увага приділена оцінці соціоеколого-економічній ефективності ресурсозберігаючих заходів і аспектам формування еколого-економічного механізму управління.

Моніторинг і охорона земель


Кравець, О. Я. Моніторинг і охорона земель : конспект лекцій / О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 72 с.

Конспект лекцій містить навчальний матеріал з дисципліни "Моніторинг і охорона земель", а саме - основні завдання та призначення моніторингу земель. В конспекті розглянуто такі питання, як: система організації та ведення моніторингу земель, теоретичні та методичні основи моніторингу земель та прогнозування використання земельних ресурсів, моніторинг земель з аномальними явищами, охорона земель.

Економіка природокористування


Гера, О. В. Економіка природокористування : практикум / О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 59 с.

У практикумі подано мету та завдання вивчення дисципліни "Економіка природокористування", загальні рекомендації щодо підготовки студентів до практичних занять, розв'язання задач та оформлення звітів робіт. Практикум розроблено відповідно до робочої програми даної дисципліни.

Економіка довкілля і природокористування


Федорович, І. В. Економіка довкілля і природокористування : робоча програма, метод. вказ. до вивчення дисц. та контр. роботи для магістрів заочної форми навчання спец. "Економіка" спеціалізації "Економіка довкілля та природних ресурсів" / І. В. Федорович, Т. В. Семенютіна, І. Б. Гобир. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 61 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни "Економіка довкілля і природокористування" та навчального плану магістрів напряму підготовки 051 Економіка. Містять мету та завдання дисципліни, зміст модулів, питання для контролю та обговорення. Методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання та можуть бути використані також слухачами ІПО, здобувачами та аспірантами.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved