Ви є тут

Соціальне управління

Зв'язки з громадськістю


Джура, О. Д. Зв'язки з громадськістю : навч. посіб. / О. Д. Джура, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 230 с.

Обсяг і зміст матеріалу, що увійшов до навчального посібника, відповідає вимогам робочої програми з дисципліни «Зв’язки з громадськістю». Посібник містить вступ, мету і завдання дисципліни, програму курсу, методичні рекомендації до практичних занять, вимоги до курсового проектування і тематику курсових робіт з дисципліни, завдання для проведення колоквіуму та перелік питань, які виносяться на іспит. Також подано список літератури для вивчення та належного засвоєння дисципліни «Зв’язки з громадськістю».

Документаційне забезпечення діяльності установ


Демчина, Л. І. Документаційне забезпечення діяльності установ : конспект лекцій / Л. І. Демчина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 178 с.

Конспект лекцій містить завдання щодо формування знань і навичок організації документаційного забезпечення діяльності установ різного рівня управління, форми власності та галузі.

Документаційне забезпечення діяльності установ


Демчина, Л. І. Документаційне забезпечення діяльності установ : практикум / Л. І. Демчина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 17 с.

Практикум містить завдання для підготовки до практичних занять студентів з дисципліни «Документаційне забезпечення діяльності установ (за фаховим спрямуванням)».

Зв'язки з громадськістю


Джура, О. Д. Зв'язки з громадськістю : метод. вказівки / О. Д. Джура, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 30 с.

Методичні вказівки містять загальні вимоги до змісту, написання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Зв’язки з громадськістю». Запропонована тематика курсових робіт розроблена відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки студентів V курсу очної та заочної форм навчання.

Управлінське документознавство


Пахомов, В. М. Управлінське документознавство : навч.-метод. комплекс / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 89 с.

Посібник містить мету і завдання дисципліни, її програму і структуру, зміст лекційних і практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, перелік питань для підсумкового контролю, методичні рекомендації і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання, тестові завдання, глосарій, список літератури для вивчення курсу «Управлінське документознавство».

Зв'язки з громадськістю


Джура, О. Д. Зв'язки з громадськістю : конспект лекцій / О. Д. Джура. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 142 с.

Конспект лекцій містить вступ, основний текст, а також контрольні запитання для моніторингу засвоєння теоретичних знань студентами. У кінці конспекту лекцій подано перелік рекомендованих джерел, які є необхідними для вивчення та належного освоєння дисципліни «Зв’язки з громадськістю».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved