Ви є тут

Економіка підприємства

Формування бізнес моделі підприємства


Войтків, Л. С. Формування бізнес моделі підприємства : практикум / Л. С. Войтків, Ю. В. Буй. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 43 c.

Практикум містить ситуаційні вправи і завдання, які передбачені для розгляду та виконання. Висвітлено теоретичні та методичні питання для перевірки рівня засвоєння дисципліни. Завдання розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Економіка підприємства».

Антикризове управління підприємством


Кулик, Т. Антикризове управління підприємством : навчально-методичний комплекс / Т. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 121 с.

Навчально-методичний комплекс для вивчення дисципліни «Антикризове управління підприємством» містить навчальну програму курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, термінологічний словник, план семінарського заняття, питання для дискусій та поглибленого вивчення теми, навчальні завдання та індивідуальні завдання, теми рефератів тощо).

Магістерська робота


Магістерська робота : методичні вказівки / М. О. Данилюк, І. М. Метошоп, О. Я. Савко, І. Б. Гобир. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 68 с.

Дані методичні вказівки охоплюють комплекс питань, пов’язаних з виконанням магістерської роботи та включають рекомендовану тематику випускних робіт, їх принциповий зміст та структуру, порядок видачі та затвердження, оформлення та захист. Відповідно до профілю підготовки та діяльності студентів ОКР «магістр» рекомендована тематика охоплює різні управлінські та виробничі структури, окремі галузі чи регіон. Методичні вказівки призначені для виконання магістерських робіт студентами очної та заочної форм навчання ОКР «магістр» спеціальності 051 – «Економіка» та спеціалізації «Економіка довкілля і природних ресурсів».

Практична підготовка 2


Гречаник, Б. В. Практична підготовка 2 : практикум / Б. В. Гречаник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 97 с.

Практикум підготовлено відповідно до робочої програми дисципліни «Практична підготовка 2». У ньому представлено завдання для проведення комплексу тренінгів (з поясненням їх виконання), а також вихідні дані, необхідні для їх виконання студентами (згідно з визначеним варіантом). Призначений для проведення практичних занять, виконання індивідуальних розрахункових робіт, контрольних робіт (для студентів заочної та дистанційної форм навчання), а також самостійної підготовки студентів з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності».

Бізнес-планування


Васильченко, Г. В. Бізнес-планування : методичні вказівки для самостійної роботи студентів / Г. В. Васильченко, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 45 с.

Методичні вказівки призначені для забезпечення самостійної роботи над вивченням дисципліни “Бізнес-планування” студентами очної та заочної форм навчання. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, що передбачена чинним навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030601 – “Менеджмент організацій”. У методичних вказівках подано завдання, ситуативні вправи та практичні ситуації та хід виконання самостійної роботи студентів з бізнес-планування згідно з робочою програмою. Для підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030601 – “Менеджмент організацій”.

Економіка підприємства


Економіка підприємства : навч. посіб., практикум / Я. С. Витвицький, У. Я. Витвицька, Н. О. Гавадзин, Р. Р. Зелінський ; Петренко В. П., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 306 с.

Практикум складений відповідно до програми курсу «Економіка підприємства» та призначений для вивчення теоретичних матеріалів і опанування практичних навичок щодо виконання економічних розрахунків. Посібник спрямований на формування у студентів здатності самостійно мислити, поглиблено вивчати матеріал і засвоювати теоретичні знання. Посібник дає можливість готуватися до практичних занять, а також виконувати завдання відповідно до рекомендацій. Призначено для підготовки фахівців напрямів підготовки – 6.030504 Економіка підприємства, 6.030508 Фінанси і кредит та 6.030509 Облік і аудит.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved