Ви є тут

Економіка охорони навколишнього середовища

Управління земельними ресурсами


Приходько, М. М. Управління земельними ресурсами : конспект лекцій / М. М. Приходько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 76 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи організації управління земельними ресурсами в системі «природа-людина-суспільство» до вивчення курсу з дисципліни «Управління земельними ресурсами» для студентів спеціальності «Землеустрій та кадастр». Охоплює розділи, що характеризують систему управління земельними ресурсами України.

Економіка природокористування


Нєвєнченко, А. І. Економіка природокористування : конспект лекцій / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 46 с.

Конспект лекцій призначено для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за напрямом підготовки 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.

Економіка природокористування


Нєвєнченко, А. І. Економіка природокористування : методичні вказівки / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 16 с.

Методичні вказівки містить основні теоретичні положення щодо економіки природокористування. Призначені для підготовки магістрів за напрямом 8.08010103 – «Землеустрій та кадастр». Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Інвентаризація земель населених пунктів


Дутчин, М. М. Інвентаризація земель населених пунктів : навч. посіб. / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 300 с.

Навчальний посібник складений згідно з робочою програмою курсу «Інвентаризація земель населених пунктів», який читається студентам напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Містить принципові положення інвентаризації земель та житлового фонду, побудови та оцінки точності кадастрових мереж, застосування геоінформаційних технологій при інвентаризації і реєстрації земель та нерухомості. Призначений для підготовки бакалаврів денної і заочної форм навчання.

Управління земельними ресурсами


Управління земельними ресурсами : курс. проектування / М. П. Лісевич, І. В. Біда, М. М. Дутчин, І. М. Сиротинська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 27 с.

Курсове проектування здійснюється згідно з робочою програмою дисципліни «Управління земельними ресурсами» відповідно до навчальних планів відповідно до підготовки навчальних планів спеціалістів та магістрів спеціальності 7.08010103 та 8.08010103 "Землеустрій та кадастр". Розробляються теоретичні та практичні аспекти управління земельними ресурсами на прикладі заданого об’єкту.

Економіка природокористування


Тараєвська, Л. С. Економіка природокористування : метод. вказівки / Л. С. Тараєвська, М. З. Хащак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 72 с.

Методичні вказівки з курсу “Економіка природокористування”. Викладені основні положення з раціонального й ефективного використання природно–ресурсного потенціалу, управління природокористуванням, методів визначення економічної ефективності природоохоронних заходів, оцінювання економічних збитків від антропогенного порушення навколишнього середовища, формування фінансово–економічного механізму охорони навколишнього середовища, подано контрольні запитання для перевірки знань з даної роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved