Ви є тут

Економіка охорони навколишнього середовища

Економіка довкілля і природокористування


Федорович, І. В. Економіка довкілля і природокористування : метод. вказ. для самостійного вивчення дисципліни / І. В. Федорович, Т. В. Семенютіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 21 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни «Економіка довкілля і природокористування» та навчального плану магістрів напряму підготовки 051 Економіка. Містять мету та завдання дисципліни, зміст модулів, питання для контролю та обговорення.

Організація і управління виробництвом


Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. П. Лісевич, І. В. Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 32 с.

Практикум для виконання лабораторних робіт складений згідно з робочою програмою курсу “Організація і управління виробництвом”, який читається студентам напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій». Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Може бути використаний студентами денної та дистанційної форм навчання.

Управління земельними ресурсами


Приходько, М. М. Управління земельними ресурсами : практикум / М. М. Приходько, І. В. Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 40 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Управління земельними ресурсами». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 193 - «Геодезія та землеустрій». Може бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Управління проектами в екології


Яцишин, Т. М. Управління проектами в екології : практикум / Т. М. Яцишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 40 с.

Практикум містить теоретичні відомості та завдання до виконання практичних робіт з дисципліни «Управління проектами в екології». Наведено плани практичних занять, ситуаційні завдання для самостійної підготовки студентів.

Управління проектами в екології


Яцишин, Т. М. Управління проектами в екології : метод. вказівки / Т. М. Яцишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 20 с.

Методичні вказівки розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної та дистанційної форм навчання спеціальності 8.04010601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Управління проектами в екології


Яцишин, Т. М. Управління проектами в екології : конспект лекцій / Т. М. Яцишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 64 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи, інструменти та методи управління проектами в екології до вивчення курсу з дисципліни «Управління проектами». Висвітлює питання про типи та оточення проекту, формування концепції проекту, сутність та види проектного аналізу, ризики в процесі підготовки та реалізації проектів, методи управління проектами в умовах ринкової економіки.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved