Ви є тут

Зварювання

Зварювальні джерела живлення


Гладь, І. В. Зварювальні джерела живлення : конспект лекцій / І. В. Гладь, І. Д. Галущак, О. І. Кіянюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 119 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни "Зварювальні джерела живлення". У конспекті лекцій узагальнено та систематизовано основні положення технічних і технологічних розробок джерел живлення для електродугового зварювання, що сприяють кращому розумінню принципу їх дії, будову і вимоги, що ставляться до джерел живлення зварювальної дуги. Описані джерела живлення змінного струму, випрямлячі, зварювальні генератори та інвертори.

Методи оптимізації процесів і конструкцій


Присяжнюк, П. М. Методи оптимізації процесів і конструкцій : лабораторний практикум / П. М. Присяжнюк, Д. Л. Луцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 43 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Методи оптимізації прцесів і конструкцій" студентами спеціальності - 131 Прикладна механіка, освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр. Лабораторний практикум містить лабораторні роботи з визначення аналітичних залежностей, які пов'язують фактори, що визначають взаємозв'язок між величинами які впливають на властивості матеріалів або експлуатаційні характеристики технічних об'єктів.

Ремонт трубопроводів і конструкцій


Матвієнків, О. М. Ремонт трубопроводів і конструкцій : лабораторний практикум / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 73 с.

Практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Ремонт трубопроводів і конструкцій". Практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам освоїти методики та набути навиків з визначення дефектів та прогнозування подальшої експлуатації трубопроводу чи конструкції а також вивчення основних способів їх ремонту. Призначено для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 Прикладна механіка.

Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів


Панчук, М. В. Сем'яник І. М. Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів : лабораторний практикум / М. В. Сем'яник І. М. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 42 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Зварювання і монтаж технологіч-них трубопроводів". Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам освоїти процеси зварювання, вивчити будову зварювального обладнання та набути навиків з визначення технологічних параметрів режимів зварювання та налаштування, їх на зварювальному обладнанні.

Механіка руйнування зварних конструкцій


Василик, А. В. Механіка руйнування зварних конструкцій : практикум / А. В. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 62 с.

Практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Механіка руйнування зварних конструкцій". Практикум містить практичні роботи, які дають можливість студентам закріпити необхідні знання отримані на лекційних заняттях, виробити навички пов'язані з основами механіки руйнування матеріалів, зокрема зварних конструкцій, вирішувати інженерні задачі стосовно оцінки надійності та довговічності конструкцій з наявними дефектами, зокрема з тріщинами, що розвиваються в металі в процесі експлуатації.

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт


Шлапак, Л. С. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 46 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану підготовки магістра за спеціальністю 131 -"Прикладна механіка" для освітньо-професійної програми "Зварювання та споріднені технології". Методичні вказівки містять вимоги нормативних документів щодо організації освітнього процесу на другому рівні вищої освіти, правила підготовки здобувачами вищої освіти магістерської роботи, структуру магістерської роботи, вимоги до змісту та оформлення презентації, правила оформлення структурних елементів магістерської роботи, а також роз'яснення щодо процедури захисту магістерської роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved