Ви є тут

Електротехніка

Електротехніка та електропостачання


Михайлів, В. І. Електротехніка та електропостачання : конспект лекцій з вивчення дисципліни / В. І. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Конспект лекцій відповідає програмі з дисципліни "Електротехніка та електропостачання". Розглянуто теоретичні питання щодо аналізу лінійних електричних кіл постійного та змінного струму, еквівалентних перетворень, наведені найбільш поширені методи розрахунку. Конспект лекцій з дисципліни "Електротехніка та електропостачання", частина 1 призначений для студентів всіх форм навчання спеціальності 185 Виробництво та технології.

Електричні апарати


Гладь, І. В. Електричні апарати : конспект лекцій / І. В. Гладь, Я. В. Бацала, О. І. Кіянюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 126 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни "Електричні апарати". У конспекті лекцій узагальнено та систематизовано основні положення технічних і технологічних розробок електричних апаратів що сприяють кращому розумінню принципу їх дії, будову і вимоги, що ставляться до електричних апаратів. Описані фізичні процеси у електричних апаратах, їх конструкція, принцип роботи та вибір.

Переддипломна практика


Николин, У. М. Переддипломна практика : методичні вказівки до переддипломної практики / У. М. Николин, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 25 с.

Методичні вказівки складені у відповідності з методичними рекомендаціями з розробки програми практик студентів вищих навчальних закладів України, виданих Міністерством освіти і науки України. Програма містить основні положення стосовно організації і проведення практики. Призначені для роботи студентів при проходженні практики і закріплення знань з теоретичних курсів "Електричні апарати", "Електричні машини" "Основи електроприводу", "Електричні станції і підстанції", "Електричні мережі", "Перехідні процеси в електричних системах".

Електротехнологічні установки


Николин, У. М. Електротехнологічні установки : конспект лекцій / У. М. Николин, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 134 с.

Конспект лекцій з курсу "Електротехнологічні установки", призначено для допомоги студентам спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" у вирішенні питань розрахунку перетворення енергії в основних електротехнологічних процесах, розрахунку основних технічних параметрів та режимів роботи, характеристики впливу навантажень на систему електропостачання промислового підприємства.

Основи електропостачання підприємств


Михайлів, М. І. Основи електропостачання підприємств : лабораторний практикум / М. І. Михайлів, П. О. Курляк, О. І. Кіянюк. - 3-те вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 92 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Основи електропостачання підприємств" розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни згідно з навчальним планом підготовки фахівців за напрямом підготовки 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання. Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу та надбання інженерних навиків в кожній роботі сформовано завдання, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу та подано методичні рекомендації щодо підготовки та виконання роботи.

Оптимізація режимів електропостачальних систем


Романюк, Ю. Ф. Оптимізація режимів електропостачальних систем : методичні вказівки для сам. вивч. дисц. / Ю. Ф. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 36 с.

Методичні вказівки розроблено згідно з навчальним планом підготовки студентів очної, заочної та дистанційної форм навчання з дисципліни "Оптимізація режимів електропостачальних систем". У методичних вказівках подані програмні питання, настанови для вивчення теоретичного матеріалу та запитання для рейтингового контролю знань студентів. Наведені приклади розрахунку та оптимізації режимів розподільчих електричних мереж та завдання для самостійної підготовки, а також зміст практичних занять. Вказано перелік рекомендованих джерел. Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved