Ви є тут

Теплові двигуни

Виконання віртуальної лабораторної роботи. Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки


Войцехівська, Т. Й. Виконання віртуальної лабораторної роботи. Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки : лабораторна робота / Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 14 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до робочої програми дисципліни "Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки". Наведені загальні положення організації, проведення віртуальної лабораторної роботи, мета і завдання лабораторної роботи, схеми і опис лабораторної віртуальної установки, порядок виконання, контрольні запитання і рекомендована література. Лабораторний практикум призначений для студентів очної, заочної та дистанційної форм навчання, які навчаються за технічними спеціальностями.

Теплоенергетичні установки


Прунько, І. Б. Теплоенергетичні установки : конспект лекцій / І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 97 с.

Конспект лекцій складений відповідно до робочої програми дисципліни «Теплоенергетичні установки». В конспекті лекцій знайшли відображення основи теорії горіння палива, подано відомості з конструкції та принципу роботи теплоенергетичних установок. Конспект лекцій призначений для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології – енергетичний менеджмент».

Технічна термодинаміка


Козак, Ф. В. Технічна термодинаміка : конспект лекцій. Ч.1 / Ф. В. Козак, Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 54 с.

Конспект лекцій складений відповідно до робочої програми дисципліни. У конспекті наведений теоретичний матеріал, що стосується першої частини дисципліни «Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки». Конспект складений англійською мовою і може бути використаним для викладання дисципліни студентам з навчанням іноземною мовою денної форми навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050301 «Гірництво» та 6.050304 «Нафтогазова справа»

Теплопередача


Козак, Л. Ю. Теплопередача : конспект лекцій / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 40 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки» містить необхідний матеріал для вивчення і засвоєння розділу теплопередача. У конспекті викладені основні види поширення теплоти в просторі, наведено рівняння для визначення теплового потоку, розглянуто будову та загальні методи розрахунку різних конструкцій теплообмінних апаратів.

Теоретичні основи теплотехніки


Козак, Ф. В. Теоретичні основи теплотехніки : метод. вказівки / Ф. В. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 34 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни “Теоретичні основи теплотехніки”. Наведена мета та завдання курсової роботи, зміст та основні розрахункові залежності. Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070106 – “Автомобільний транспорт”.

Енергетичні установки


Негрич, В. В. Енергетичні установки : методичні вказівки / В. В. Негрич, Я. М. Дем'янчук, І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 51 с. .

Методичні вказівки розроблено відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Електротехніка та електротехнології" та робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved