Ви є тут

Автомобілі

Організація пасажирських автомобільних перевезень


Організація пасажирських автомобільних перевезень : конспект лекцій / І. М. Богатчук, Ф. В. Козак, Л. І. Криштопа, І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 260 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень" . Призначений для допомоги студентам спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" при вивченні дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень. Конспект лекцій рекомендований для студентів очної га заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт" другого (магістерського) рівня.

Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів


Мельник, В. М. Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів : методичні вказівки для вивч. дисц. / В. М. Мельник, Ф. В. Козак, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 15 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу " Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів" для студентів спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт" освітнього рівня "бакалавр" і призначені для самостійного вивчення зазначеної дисципліни.

Технічна експлуатація автомобілів


Захара, І. Я. Технічна експлуатація автомобілів : лабораторний практикум / І. Я. Захара, Ф. В. Козак, І. М. Микитій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Лабораторний практикум містить тематику практичних робіт, короткі теоретичні відомості, завдання, вказівки до їх виконання та контрольні запитання з технічної експлуатації, обслуговування і супутнього поточного ремонту автомобілів, способи зберігання автомобілів і технічного майна, обладнання робочого місця, порядок виконання робіт, обробка результатів та складання звіту. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів". Призначено для студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" очної та заочної форми навчання для допомоги при виконанні лабораторних робіт, а також для самостійної роботи студентів.

Організація пасажирських автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація пасажирських автомобільних перевезень : методичні вказівки для вивчення дисципліни / І. М. Богатчук, Л. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Методичні вказівки для вивчення розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень". Призначені для допомоги студентам спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт" при вивченні дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень". Методичні вказівки рекомендовані для студентів очної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Авто-мобільний транспорт" другого (магістерського) рівня.

General course of transport


Dolishnii, B. V. General course of transport : laboratory workshop=лабораторний практикум / B. V. Dolishnii, L. I. Kryshtopa. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 37 p.

Laboratory workshop is compiled according to the working curriculum of the discipline "General course of transport" in English. The specified laboratory practice contains the purpose and tasks, the basic theoretical positions and method of laboratory work, safety rules in the laboratory. It is intended for laboratory work of students of specialty 274 - Automobile transport.

Організація автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація автомобільних перевезень : методичні вказівки / І. М. Богатчук, М. М. Гнип. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 57 c.

Методичні вказівки містять програму, контрольні питаннями та завдання для самостійного вивчення курсу "Організація автомобільних перевезень ". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство". Призначені для підготовки фахівців спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт " денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved