Ви є тут

Гірнича справа

Ремонтно-відновлювальні роботи у свердловині


Оринчак, М. І. Ремонтно-відновлювальні роботи у свердловині : курсове проектування / М. І. Оринчак, Ю. Д. Волошин, О. Г. Ткаченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 32 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою курсу "Ремонтно-відновлювальні роботи у свердловині" для студентів, здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за спеціальністю "184-Гірництво". Призначений для надання допомоги при виконанні курсової роботи з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами інституту післядипломної освіти, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "184-Гірництво". Особливу увагу звернено на вимоги до оформлення та захисту курсових робіт.

Проектування та експлуатація газових мереж


Середюк, М. Д. Проектування та експлуатація газових мереж : методичні вказівки для курсового проектування / М. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 63 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочого навчального плану підготовки магістра за освітньо-професійною програмою "Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ" за спеціальністю 185 -"Нафтогазова інженерія та технології".

Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин


Міронов, Ю. В. Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин : практикум / Ю. В. Міронов, Т. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 160 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин", підготовки студентів до них, складання звітів та їх захисту. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальностями 185 "Нафтогазова інженерія та технології" та 133 "Галузеве машинобудування", освітньо-професійної програми "Обладнання нафтових і газових промислів".

Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів і сховищ


Дорошенко, Ю. І. Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів і сховищ : практикум / Ю. І. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 82 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочого навчального плану підготовки бакалавра за освітньо-професійною програмою "Газонафтопроводи та газонафтосховища" за спеціальністю 185 -"Нафтогазова інженерія та технології". Практикум містить основні терміни, призначення і класифікацію трубопровідної арматури, яка забезпечує надійну і безпечну експлуатацію газонафтопроводів. Також розглянуті сучасні матеріали, які використовуються при виготовленні основних деталей і основних вузлів арматури. Приведені методики розрахунків щодо проектування трубопроводів, а також вибору та експлуатації трубопровідної арматури.

Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Лозинський, О. Є. Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ : лабораторний практикум / О. Є. Лозинський, Н. П. Хованець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 41 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ". Розроблений відповідно до робочої програми однойменної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за спеціальністю "Гірництво" (освітньо-професійної програми "Буріння нафтових і газових свердловин"). Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Основи фізико-хімії промивних і тампонажних рідин


Калин, Т. І. Основи фізико-хімії промивних і тампонажних рідин : методичні вказівки для сам. роботи студентів / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 71 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів розроблені згідно робочої програми "Основи фізико-хімії промивних і тампонажних рідин " для студентів спеціальності 184 - Гірництво. Методичні вказівки містять основні теоретичні положення, приклади розв'язання типових завдань і задачі для самостійного розв'язання та потрібні довідкові матеріали, а також перелік використаної літератури.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved