Ви є тут

Менеджмент

Ситуаційний менеджмент


Полянська, А. С. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 151 с.

Навчальний посібник містить основні теоретичні та прикладні засади практичного застосування отриманих у результаті навчання навичок розв'язування прикладних завдань із дисципліни "Ситуаційний менеджмент". Подано базові навчальні елементи, а також практичні завдання, що дозволяють отримати необхідні знання, здобути відповідні компетенції та досягнути програмні результати навчання у сфері управління підприємством на базі використання ситуаційного підходу, необхідні майбутнім фахівцям у сфері управління для прийняття ефективних управлінських рішень.

Фінансовий менеджмент


Степанюк, Г. С. Фінансовий менеджмент : практикум / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик, М. Ю. Петрина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 84 с.

Практикум містить розрахункові роботи, короткий теоретичний матеріал для їх виконання, самостійні, індивідуальні завдання та контрольні запитання до кожної з тем відповідно до робочої програми з дисципліни "Фінансовий менеджмент". Призначений для підготовки магістрів всіх форм навчання спеціальностей 073 "Менеджмент", 071 "Облік і оподаткування".

Операційний менеджмент


Кушлик, О. Ю. Операційний менеджмент : практикум / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк, М. Ю. Петрина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 72 с.

Практикум містить необхідний навчальний матеріал з дисципліни "Операційний менеджмент" та основні питання для самостійного вивчення. Запропоновано ситуаційні вправи, задачі та методичні вказівки до їх розв'язання. Для перевірки набутих студентами знань подано тестові завдання за кожною темою. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Операційний менеджмент


Кушлик, О. Ю. Операційний менеджмент : конспект лекцій / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк, М. Ю. Петрина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 58 с.

Конспект лекцій містить необхідний теоретичний матеріал для самостійної підготовки студентів з дисципліни "Операційний менеджмент". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки студентів всіх форм навчання за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю "Економіка" та за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю "Менеджмент".

Управління проектами в енергетиці


Ващишак, І. Р. Управління проектами в енергетиці : конспект лекцій / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 89 с.

Конспект лекцій містить конспективні положення щодо вивчення дисципліни "Управління проектами в енергетиці". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Може бути використаний студентами очної, заочної і дистанційної форм навчання.

Кадровий менеджмент


Пахомов В. М. Кадровий менеджмент : навчально-методичний комплекс / М. Пахомов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 260 с.

Навчально-методичний комплекс з курсу «Кадровий менеджмент» містить: стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; робочу навчальну програму дисципліни; конспект лекцій; методичні вказівки для проведення практичних занять; тематику контрольних робіт і рекомендації щодо їх написання для студентів дистанційної форми навчання; засоби діагностики з навчальної дисципліни; словник-довідник основних термінів і понять з кадрового менеджменту; вимоги та завдання для самостійної роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved