Ви є тут

Менеджмент

Комп'ютерна графіка в менеджменті


Тарас, І. П. Комп'ютерна графіка в менеджменті : лаборатор. практикум / І. П. Тарас, Т. О. Пригоровська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 170 с.

Лабораторний практикум складений згідно з робочою програмою дисципліни «Комп’ютерна графіка в менеджменті», Призначений для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент», та може використовуватись студентами очної, заочної та дистанційної форм навчання. Лабораторний практикум може бути корисними для студентів, які вивчають дисципліну «Комп’ютерна графіка».

Менеджмент і адміністрування (блок-управління персоналом)


Кінаш, І. П. Менеджмент і адміністрування (блок-управління персоналом) : практикум / І. П. Кінаш, О. Ю. Мацькевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 65 с.

Практикум призначений для формування умінь студентів щодо розроблення та здійснення кадрової політики, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації. Запропоновано перелік питань на кожне практичне заняття, ситуаційні вправи для вирішення, подано приклади розв'язування задач, термінологічний словник та список рекомендованих джерел.

Ділове адміністрування (Управління проектами)


Овецька, О. В. Ділове адміністрування (Управління проектами) : методичні вказівки до вивч. дисц. / О. В. Овецька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 22 с.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни містять основні методичні рекомендації, тести для самоперевірки і контрольні запитання з дисципліни " Управління проектами ". Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 073 - "Менеджмент". Може бути використане студентами денної та заочної форми навчання.

Адміністративний менеджмент


Пахомов, В. М. Адміністративний менеджмент : методичні вказівки / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 220 с.

Методичні вказівки з курсу "Адміністративний менеджмент" містять термінологію, короткі теоретичні відомості з дисципліни, плани проведення практичних занять, вимоги та завдання для самостійної роботи. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Управління персоналом


Зелінська, Г. О. Управління персоналом : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. усіх форм навчання спец. "Економіка / Г. О. Зелінська, Т. В. Семенютіна, Т. В. Яськевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 82 с.

Методичні вказівки охоплюють теми з курсу "Управління персоналом", розроблені відповідно до робочої програми однойменної навчальної дисципліни, включають програму курсу, завдання для написання контрольної роботи та перелік питань для самоконтролю. Запропоновані методичні вказівки призначені для студентів усіх форм навчання спеціальності "Економіка" .

Адміністративний менеджмент


Пахомов, В. М. Адміністративний менеджмент : конспект лекцій / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 253 с.

Конспект лекцій містять теоретичні відомості та практичні навички з курсу "Адміністративний менеджмент", питання і завдання для самоконтролю, примірні тести до тем, словник основних понять і термінів, перелік використаних та рекомендованих джерел.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved