Ви є тут

Комп’ютерні технології

Інформатика


Інформатика : конспект лекцій / Я. Б. Сторож, М. М. Яцишин, М. М. Белей [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 282 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни «Інформатика» для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040103 - «Геологія». Конспектом можуть користуватись студенти денної та заочної форм навчання.

Ознайомлювальна навчальна практика


Гривнак, Б. Л. Ознайомлювальна навчальна практика : лаб. практикум / Б. Л. Гривнак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 48 с.

Лабораторний практикум містить мету і завдання проведення практики, програму курсу, організаційні питання проведення лабораторних робіт, вимоги до оформлення звітів за результатами виконання лабораторних робіт та критерії оцінювання студентів.

Основи автоматизованого проектування і графіки


Матіщук, А. В. Основи автоматизованого проектування і графіки : курсове проектування / А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 56 с. -

Методичні вказівки з курсового проектування містять основні дані та принципи роботи з системою автоматизованого проектування та графіки AutoCAD. Методичні вказівки призначені для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».

Основи автоматизованого проектування і графіки


Матіщук, А. В. Основи автоматизованого проектування і графіки : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, Д. В. Кухтар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 121с.

Лабораторний практикум містить основні дані та принципи роботи з системою автоматизованого проектування та графіки AutoCAD. Лабораторний практикум призначений для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».

Вступ до інформатики


Ваврик, Т. О. Вступ до інформатики : практикум / Т. О. Ваврик, І. Р. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 133 с.

Практикум розроблено на основних засадах теоретико-методологічного матеріалу з інформатики. Містить 11 практичних робіт з теоретичною частиною та прикладами виконання з використання MS Word, MS Excel, PowerPoint.

Обчислювальна техніка


Обчислювальна техніка : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, Л. Б. Кидик, А. В. Матіщук, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 47 с.

Лабораторний практикум містить основні положення щодо створення презентацій з використанням програми Microsoft PowerPoint та її представлення за допомогою проектора. Розроблений відповідно до робочої програми і навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів напряму 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” денної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved