Ви є тут

Комп’ютерні технології

Формальні методи програмної інженерії


Юрчишин, В. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни "Формальні методи програмної інженерії" : для студентів напряму підготовки 6.050103 - "Програмна інженерія", 6.050103 - " Інженерія програмного забезпечення " / В. М. Юрчишин, В. Я. Піх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 80 с.

Методичні вказівки містять варіанти завдань лабораторних робіт і приклад виконання з дисципліни "Формальні методи програмної інженерії". Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050103 - "Програмна інженерія", 6.050103 - "Інженерія програмного забезпечення" денної, заочної та дистаційної форми навчання.

Захист інформації


Мельник, В. Д. Захист інформації : лабораторний практикум / В. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 17 с.

Лабораторний практикум місить мету і завдання дисципліни та методичні рекомендації до виконання лабораторних занять. Також у лабораторному практикумі запропоновано перелік питань для індивідуальної роботи та самоперевірки. Лабораторний практикум призначений для фахівців за напрямом підготовки: «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 6.020105 «бакалавр».

Інформатика та програмування


Левицька, Г. І. Інформатика та програмування : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / Г. І. Левицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 54 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Інформатика та програмування» складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - «Нафтогазова справа». Містять зміст теоретичного матеріалу; методичні рекомендації з вивчення дисципліни; перелік основних умінь, якими повинні володіти студенти; контрольні завдання; перелік питань для контролю та атестації знань студентів; перелік рекомендованих джерел. Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни, проведення тестування і самоконтролю знань з розділів дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Емпіричні методи програмної інженерії


Незамай, Б. С. Емпіричні методи програмної інженерії : лаб. практикум / Б. С. Незамай, В. В. Бачук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 44 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Емпіричні методи програмної інженерії». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050103 – “Програмна інженерія”.

Сучасні інформаційні технології


Мельник, В. Д. Сучасні інформаційні технології : методичні вказівки / В. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 29 с.

Методичні вказівки містять мету і завдання дисципліни, програму курсу та методичні рекомендації до виконання практичних занять. Також у методичних вказівках запропоновано перелік питань для індивідуальної роботи та питання, що виносяться на залік. У методичних вказівках запропоновано перелік основних та рекомендованих джерел, що є необхідними для вивчення дисципліни. Методичні вказівки призначені для фахівців за напрямом підготовки 7.02030304 «Переклад/англійська мова» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Інформаційні технології і технічні засоби фірми "SIEMENS" в наукових дослідженнях


Клапоущак, О. І. Інформаційні технології і технічні засоби фірми "SIEMENS" в наукових дослідженнях : лаб. практикум / О. І. Клапоущак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 23 с.

Лабораторний практикум містить короткі теоретичні відомості та завдання до практичних робіт з дисципліни "Інформаційні технології і технічні засоби фірми “SIEMENS” в наукових дослідженнях". Розроблений відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050201 "Системна інженерія".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved