Ви є тут

Комп’ютерні технології

Надійність, контроль, діагностування і експлуатація ЕОМ


Заміховський, Л. М. Надійність, контроль, діагностування і експлуатація ЕОМ : конспект лекцій / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2007. - 118 с.

Конспект лекцій містить теоретичний матеріал з дисципліни “Надійність, контроль, діагностування і експлуатація ЕОМ”. Розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за напрямом “Комп’ютерна інженерія”. Призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами очної та заочної форм навчання.

Навчальна практика


Кабанова, О. В. Навчальна практика : програма та методичні рекомендації / О. В. Кабанова, Н. В. Сабат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 28 с.

Робочу програму складено згідно з “Методичними рекомендаціями із складання програм практики для студентів вищих навчальних закладів України”. Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам на завершальному етапі навчання. Вказівки містять перелік вимог щодо змісту і оформлення звітів про проходження практики, а також процедури їх захисту студентами.

Інформатика та комп'ютерна техніка


Інформатика та комп'ютерна техніка : збірник тестових завдань / С. Ф. Кукурудз, М. М. Белей, Л. М. Гобир [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 172 с.

Збірник тестових завдань з курсу “Інформатика та комп’ютерна техніка” призначений для підготовки студентів спеціальності 7.05201 “Менеджмент організацій” при складанні іспиту з аналогічної дисципліни, а також може бути використаний для контролю знань при вивченні окремих розділів курсу.

Сучасні інформаційні технології


Мельник, В. Д. Сучасні інформаційні технології : навч.-метод. комплекс / В. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 23 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Фізика твердого тіла” з використанням елементів комп’ютерного моделювання фізичних явищ та процесів. Розроблений у відповідності з робочою програмою спецкурсу. Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної та заочної (дистанційної) форм навчання.

Основи інформатики та прикладної лінгвістики


Кісіль, М. В. Основи інформатики та прикладної лінгвістики : навч.-метод. комплекс / М. В. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 19 с.

Навчально методичний комплекс з основ інформатики та прикладної лінгвістики для студентів спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з курсу основи інформатики та прикладної лінгвістики для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності. Комплекс затверджено на засіданні кафедри перекладу.

Практикум з ЕОМ


Артим, В. І. Практикум з ЕОМ : методичні вказівки. Ч. 1 / В. І. Артим, В. В. Врюкало, О. Р. Онисько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 57 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практики на ЕОМ. Розроблений у відповідності з робочою програмою, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 7.090202 – «Технологія машинобудування» (спеціалізація „Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво”).

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved