Ви є тут

Комп'ютерне моделювання

Ідентифікація і моделювання технологічних об'єктів галузі


Ідентифікація і моделювання технологічних об'єктів галузі : метод. вказівки для виконання курсової роботи / М. В. Шавранський, В. М. Гарасимів, М. Є. Майкович [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 84 с.

Призначено для виконання студентами курсової роботи з дисципліни "Ідентифікація і моделювання технологічних об'єктів галузі" для бакалаврів за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (ОПП - 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Комп'ютерне моделювання


Кропивницька, В. Б. Комп'ютерне моделювання : методичні вказівки до сам. роботи студ. / В. Б. Кропивницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 17 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при виконанні контрольної роботи з дисципліни "Комп'ютерне моделювання" містять основні засади та рекомендації щодо виконання контрольної роботи студентами спеціальності "Комп'ютерна інженерія". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Комп'ютерне моделювання". Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами заочної та дистанційної форм навчання.

Mathematical modeling of petroleum production processes


Smolovyk, L. R. Mathematical modeling of petroleum production processes = Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування : Lecture notes / L. R. Smolovyk, O. R. Kondrat, N. M. Hedzyk. - Іvano-Frankivsk : ІFNТUNG, 2017. - 93 p.

Lecture notes contains general information about the basic simulation methods, statistical methods and optimization methods application in petroleum production processes modeling. Developed in accordance with the syllabus and the training curriculum for Oil and Gas Production specialists.

Основи моделювання


Михайлюк, В. В. Основи моделювання : метод. вказ. для вивчення дисципліни / В. В. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 29 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни "Основи моделювання" розроблені відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів напряму 6.050403 "Нафтогазова справа" за спеціальністю - Обладнання нафтових і газових промислів.

Ідентифікація і моделювання технологічних об'єктів галузі


Шавранський, М. В. Ідентифікація і моделювання технологічних об'єктів галузі : завдання з курсового проектування / М. В. Шавранський. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 78 с.

Методичні вказівки складено відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 -"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання з метою виконання курсового проектування студентів.

Основи моделювання


Основи моделювання : лаб. практикум / М. М. Лях, В. В. Михайлюк, Р. О. Дейнега, І. М. Гойсан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 111 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Основи моделювання" містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожного лабораторного заняття. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – "Нафтогазова справа". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Даний лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни "Основи моделювання".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved