Ви є тут

Облік. Аудит

Консолідована фінансова звітність


Орлова, В. К. Консолідована фінансова звітність : метод. вказ. для практичних занять / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 56 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Консолідована фінансова звітність» розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Розглянуто 7 тем, що висвітлюють питання організації та методики консолідації фінансової звітності суб'єктів господарювання. Матеріал викладений з урахуванням нової нормативної бази — Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Вступ в спеціальність


Орлова, В. К. Вступ в спеціальність : практикум / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 35 с.

Практикум зі вступу до спеціальності 071 «облік і оподаткування» містить матеріал до проведення практичних занять з дисципліни «Вступ в спеціальність». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. В практикумі розглянуто 9 тем, які мають на меті допомогти студенту усвідомити свій професійний вибір, з’ясувати перспективи працевлаштування за спеціальністю, визначити переваги і недоліки можливих посад, а також розвинути навики збирання необхідної економічної інформації, її належної обробки та оформлення результатів аналізу.

Стратегічний управлінський облік


Коцкулич, Т. Я. Стратегічний управлінський облік : навчально-методичний комплекс / Т. Я. Коцкулич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 131 с.

Навчально-методичний комплекс розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік». Навчально-методичний комплекс призначено для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання та містить робочу навчальну програму дисципліни, конспект лекцій, загальні методичні вказівки для вивчення усіх тем та виконання контрольних робіт, практичні завдання, запитання для самоконтролю до кожного практичного заняття та перелік рекомендованих джерел.

Організація бухгалтерського обліку


Долішня, Т. І. Організація бухгалтерського обліку : практикум / Т. І. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 256 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку». Практикум призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 071 – облік і оподаткування усіх форм навчання та містить загальні методичні вказівки, короткий огляд теоретичних питань, практичні завдання, запитання для самоперевірки знань до кожного практичного заняття та перелік рекомендованої літератури зокрема.

Аудит


Долішня, Т. І. Аудит : практикум / Т. І. Долішня, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 98 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Аудит». Практикум призначено для студентів напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030508 – «Фінанси і кредит» усіх форм навчання та містить загальні методичні вказівки, короткий огляд теоретичних питань, практичні завдання, розв’язки типових завдань, запитання для самоконтролю до кожного практичного заняття та перелік рекомендованої літератури зокрема.

Організація бухгалтерcького обліку


Долішня, Т. І. Організація бухгалтерcького обліку : методичні вказівки для вивчення дисципліни / Т. І. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 199 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку». Містять короткий огляд теоретичних питань, план практичних завдань, завдання для самостійної роботи студентів, перелік питань для самоконтролю. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 071 – облік і оподаткування. Можуть бути використані студентами стаціонарної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved