Ви є тут

Облік. Аудит

Бухгалтерський облік


Орлова, В. К. Бухгалтерський облік : метод. вказівки до курсової роботи / В. К. Орлова, С. В. Хома. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 18 с.

Методичні вказівки містять рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030509 – облік і аудит.

Основи бухгалтерського обліку


Орлова, В. К. Основи бухгалтерського обліку : навч. посіб. / В. К. Орлова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 295 с.

У посібнику викладені основи бухгалтерського обліку, показана логіка побудови бухгалтерського обліку на підприємстві. Всі розділи викладені як складові єдиної системи бухгалтерського обліку, метою якої є формування інформації для складання фінансової звітності.

Фінансовий облік


Фінансовий облік : навч. посіб. / Орлова В.К., Орлів М.С., Хома С.В., ред. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 459 с.

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичний матеріал з практичними прикладами обліку необоротних активів, грошових коштів та розрахунків із дебіторами, фінансових інвестицій, запасів, власного капіталу, зобов’язань, доходів і витрат, курсових різниць, операцій у валюті, податку на прибуток, а також наведено порядок складання фінансової звітності підприємства.

Облік податків і податкова звітність


Хома, С. В. Облік податків і податкова звітність : метод. вказівки / С. В. Хома. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 32 с.

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентами заочної форми навчання при виконанні контрольної роботи з дисципліни “Облік податків і податкова звітність”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, що передбачена навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Облік і аудит”.

Соціальний облік


Камінська, І. Б. Соціальний облік : методичні вказівки для вивч. дисц. / І. Б. Камінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 28 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми курсу "Соціальний облік" для бакалаврів спеціальності 071 - "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання. Містять опис навчальної дисципліни; короткий огляд теоретичних питань і перелік питань для самоконтролю; питання, що виносяться на обговорення під час проведення практичних занять; завдання для самостійної роботи студентів та перелік рекомендованих джерел.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved