Ви є тут

Облік. Аудит

Основи енергетичного аудиту


Ващишак, І. Р. Основи енергетичного аудиту : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 23 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки бакалаврів напрямку підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології. Можуть бути використані студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Основи енергетичного аудиту


Ващишак, І. Р. Основи енергетичного аудиту : практикум / І. Р. Ващишак, Л. Я. Жовтуля. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 62 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни «Основи енергетичного аудиту». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинних навчальних планів і призначений для підготовки бакалаврів напрямку підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Переддипломна практика-1


Костюк, У. З. Переддипломна практика-1 : методичні вказівки / У. З. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 25 с.

Методичні вказівки для проходження переддипломної практики-1 магістрами V курсу розроблено відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності «Облік і аудит». Методичні вказівки містять характеристику основних етапів практики і є основним навчально-методичним документом, який визначає завдання для виконання, порядок контролю роботи студентів з боку керівників від кафедри та баз практики, вимоги щодо підготовки і захисту звітів.

Організація обліку


Перевозова, І. В. Організація обліку : методичні вказівки для вивчення дисципліни / І. В. Перевозова, Т. І. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 73 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Організація обліку». Містять короткий огляд теоретичних питань, перелік завдань для практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів, перелік питань для самоконтролю. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит». Можуть бути використані студентами стаціонарної та заочної форм навчання.

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті


Орлова, В. К. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті : методичні вказівки до курсової роботи / В. К. Орлова, С. М. Кафка, О. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 34 с.

Методичні вказівки складені відповідно до програм фахових дисциплін «Аудит» та «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» для студентів спеціальності 071 - “Облік і оподаткування”. Вказівки можуть бути використані при написанні третього розділу дипломної або магістерської роботи «Аудит об’єкта дослідження». Призначено для підготовки студентів за спеціальністю 071 – «Облік і оподаткування».

Облікова політика підприємства


Галюк, Л. І. Облікова політика підприємства : навчально-методичний комплекс / Л. І. Галюк, В. К. Орлова, І. Б. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 98 с.

Навчально-методичний комплекс складений відповідно до робочої програми з курсу “Облікова політика підприємства” для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 – “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання. Навчально-методичний комплекс містить конспект лекцій, методичні вказівки до практичних занять та рекомендації для самостійної роботи студентів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved