Ви є тут

Облік. Аудит

Магістерська робота


Магістерська робота : метод. вказ. / В. К. Орлова, І. В. Перевозова, О. С. Степанюк, О. М. Чедлєєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 83 с.

Дані методичні вказівки охоплюють комплекс питань магістерського проектування та включають рекомендовану тематику магістерських робіт, їх зміст, список рекомендованої літератури, а також порядок видачі, оформлення та захисту магістерських робіт, вимоги до оформлення графічного матеріалу, пам'ятку для написання відгуку та рецензування дипломних робіт.

Фінансовий контролінг


Фадєєва, І. Г. Фінансовий контролінг : методичні вказівки щодо виконання завдань практичних занять для студентів спеціальності 072 - "Фінанси, банківська справа і страхування" / І. Г. Фадєєва, О. І. Гринюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 48 с.

У методичних вказівках викладено загальні положення та тематичний зміст з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки «Фінансовий контролінг» . Методичні вказівки містять завдання щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг». Призначено для підготовки магістрів стаціонарної та заочної форми навчання за спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа і страхування».

Інформаційні системи і технології в обліку


Чучук, Ю. В. Інформаційні системи і технології в обліку : метод. вказ. для виконання лабораторних і самостійних робіт / Ю. В. Чучук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 178 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни складені відповідно до робочої програми з курсу “ Інформаційні системи і технології в обліку” для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 – “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендації до вивчення розділів дисципліни, вказівки для виконання лабораторних і самостійних робіт та перелік рекомендованих джерел.

Аналіз фінансової звітності


Чедлєєва, О. М. Аналіз фінансової звітності : практикум для студентів спеціальності "Облік і оподаткування" / О. М. Чедлєєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 49 с.

Практикум складений відповідно до робочої програми з курсу «Аналіз фінансової звітності» для підготовки магістрів за спеціальністю 071 – «Облік та оподаткування» денної та заочної форм навчання. Практикум містить вказівки та рішення завдань до практичних занять студентів.

Переддипломна практика-2


Костюк, У. З. Переддипломна практика-2 : програма та методичні вказівки / У. З. Костюк, В. К. Орлова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 22 с.

Програма та методичні рекомендації до проходження переддипломної практики-2 студентами вищого ступеня «магістр» другого року навчання спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми. Програма та методичні рекомендації містять характеристику основних етапів практики і є навчально-методичним документом, який визначає завдання для виконання, порядок контролю роботи студентів з боку керівників від кафедри обліку і аудиту та баз практики, вимоги щодо підготовки і захисту звітів про результати проходження практики.

Організація та методика проведення аудиту


Організація та методика проведення аудиту : метод. вказ. для самостійної роботи / В. К. Орлова, С. М. Кафка, Т. І. Долішня, О. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 29 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів містять теоретичний, практичний та інший матеріал, що виноситься на самостійне вивчення з дисципліни «Організація та методика проведення аудиту». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved