Ви є тут

Машинобудування

Магістерська робота


Магістерська робота : методичні вказівки / В. Г. Панчук, Р. Т. Карпик, Л. Д. Пітулей [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 35 с.

Розроблено на основі робочого навчального плану спеціальності "Прикладна механіка". Викладені методичні поради щодо змісту і розроблення розділів магістерської роботи, приклади оформлення реферату, бібліографічного опису посилань, вимоги до оформлення магістерської роботи і підготовки до захисту, порядок і процедуру захисту, перелік рекомендованих джерел.

Розрахунок і конструювання


Петрина, Д. Ю. Розрахунок і конструювання = Mechanics of machine : практикум = educational edition / Д. Ю. Петрина, Р. С. Яким. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 60 с.

The tutorials is intended for students of bachelor degree studying at the petroleum engineering department. It meets the requirements of general teaching and studying trends of the machine mechanics courses in a foreign language. The study manual is aimed to create a systematic knowledge of the problems connected with parts machine designing.

Технологічні основи машинобудування


Сторож, Б. Д. Технологічні основи машинобудування : конспект лекцій / Б. Д. Сторож, Р. Т. Карпик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 186 с.

Конспект лекцій складено на основі робочої програми з курсу "Технологічні основи машинобудування" для професійного спрямування інженерна механіка спеціальності технологія машинобудування, затвердженої 2.02.2000 р. Тут враховані рекомендації Міністерства освіти і науки України до змісту навчання й вимог до випускників з вищою освітою професійного спрямування "Інженерна механіка". Конспект охоплює 16 тем, які згруповані в три навчальні модулі. Після вивчення кожної теми студенту рекомендується перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу за допомогою контрольних питань. Такі ж запитання виносяться на колоквіуми, що проводяться після вивчення матеріалу кожного модуля, і є основою іспитових білетів.

Технологічні основи забезпечення якості виробів у машинобудуванні


Карпик, Р. Т. Технологічні основи забезпечення якості виробів у машинобудуванні : лабор. практикум / Р. Т. Карпик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 47 с.

Лабораторний практикум розроблено для студентів усіх форм навчання напрямку підготовки «Прикладна механіка» відповідно до чинних у Івано-Франківському університеті нафти і газу навчальних планів та програми з дисципліни «Технологічні основи забезпечення якості виробів в машинобудуванні» Практикум містить методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і сприяє глибшому засвоєнню теоретичного матеріалу та набуттю практичних навичок. Лабораторний практикум обговорений і ухвалений на засіданні кафедри комп’ютеризованого машинобудівного виробництва.

Кінематичні і кінетостатичні дослідження важільних механізмів на базі Mathcad


Сенчішак, В. М. Кінематичні і кінетостатичні дослідження важільних механізмів на базі Mathcad : курсове проектування / В. М. Сенчішак, В. Я. Попович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 117 с.

У курсовому проектуванні розглянуті дві задачі теорії механізмів і машин – кінематичний та кінетостатичний аналіз важільних механізмів. Паралельно розглянуті графічний і аналітичний методи дослідження механізмів. Для реалізації аналітичного методу застосовано багатофункціональний пакет прикладних програм Mathcad. Призначено для студентів напрямку підготовки - «Інженерна механіка», «Автомобільний транспорт», «Нафтогазова справа».

Гідромашини


Михайлюк, В. В. Гідромашини : атлас схем та конструкцій / В. В. Михайлюк, І. Ф. Концур, Р. О. Дейнега. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 30 с.

Атлас схем та конструкцій містить зображення гідромашин та призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304- "Нафтогазова справа"

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved