Ви є тут

Машинобудування

Теорія механізмів і машин


Сенчішак, В. М. Теорія механізмів і машин : методичні вказівки та завдання до курсової роботи / В. М. Сенчішак, В. Я. Попович, В. В. Буй. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 44 с.

Методичні вказівки містять завдання для курсової роботи та методичні рекомендації до її виконання. Наведений числовий приклад виконання курсової роботи з використанням Mathcad. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки фахівців за спеціальністю –„Автомобільний транспорт ”.

Гідромашини і компресори


Концур, І. Ф. Гідромашини і компресори : методичні вказівки з розрахункової роботи / І. Ф. Концур, В. В. Михайлюк, Р. О. Дейнега. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 17 с.

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Гідромашини і компресори» містять теми та зміст розрахункових робіт, перелік рекомендованих джерел. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 185 – «Нафтогазова інженерія та технології», освітньо-професійної програми «Обладнання нафтових і газових промислів».

Виробнича практика


Виробнича практика : програма та методичні вказівки для підготовки фахівців за спец. 131 "Прикладна механіка" першого (бакалаврського) рівня / З. М. Одосій, П. І. Войтенко, В. В. Кустов, А. Г. Панчук. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 22 c.

Програма виробничої практики складена згідно із робочими програмами та чинним навчальним планом підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" з метою забезпечення навчально-методичними вказівками щодо проходження виробничої практики, оформлення та захисту звітів.

Технологічні основи машинобудування


Технологічні основи машинобудування : лабораторний практикум для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спец. 131 "Прикладна механіка" / З. М. Одосій, П. І. Войтенко, І. І. Палійчук, В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 50 c.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Технологічні основи машинобудування". Призначено для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 "Прикладна механіка". Метою цього практикуму є практичне засвоєння студентами цієї дисципліни на лабораторних заняттях, які дозволяють їм вивчити методи механічної обробки, технологічні можливості металорізальних верстатів та інструментів.

Технологічні основи машинобудування


Технологічні основи машинобудування : розрахунково-графічний практикум для підготовки фахівців за спец. 131 "Прикладна механіка" першого (бакалаврського) рівня / З. М. Одосій, П. І. Войтенко, І. І. Палійчук, В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 56 c.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Технологічні основи машинобудування". Призначено для підготовки підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 "Прикладна механіка". Метою цього практикуму є засвоєння студентами методів вирішення технологічних задач на практичних заняттях, які дозволяють їм вивчити методику та етапи проектування технологічного процесу виготовлення деталей машин.

Переддипломна практика


Переддипломна практика : методичні вказівки для підготовки фахівців за спец. 131 "Прикладна механіка" другого (магістерського) рівня / З. М. Одосій, Р. Т. Карпик, П. І. Войтенко, В. Г. Панчук. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 20 c.

Методичні вказівки складено для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня усіх форм навчання, які навчаються за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" з метою забезпечення навчально-методичними вказівками щодо проходження переддипломної практики, оформлення та захисту звітів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved