Ви є тут

Машинобудування

Технічна та прикладна механіка і основи конструювання


Петрина, Д. Ю. Технічна та прикладна механіка і основи конструювання : метод. вказівки / Д. Ю. Петрина, Р. В. Рачкевич, Д. Ю. Журавльов. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 84 с.

Методичні вказівки з дисциплін «Технічна механіка» та «Прикладна механіка і основи конструювання» містять структурний аналіз, кінематичний та силовий розрахунки механізму, кінематичний розрахунок приводу, проектний та перевірний розрахунки механічних передач, а також завдання для виконання курсового проекту. Розроблені відповідно до чинних навчальних планів та робочих програм навчальних дисциплін підготовки бакалаврів за напрямами 6.050701 – «Електротехнічні системи електроспоживання» та 6.050502 – «Автоматизоване управління технологічними процесами». Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Магістерська робота


Сторож, Б. Д. Магістерська робота : методичні вказівки / Б. Д. Сторож, В. І. Артим, Р. Т. Карпик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 40 с.

Розроблено на основі робочого навчального плану спеціальності "Технологія машинобудування" (спеціалізація. "Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво"). Викладено загальні положення підготовки магістрів, вимоги до магістерської програми, зміст і обсяги планів магістерської підготовки, порядок прийому до магістратури й організацію навчання, методичні поради щодо змісту і розроблення розділів магістерської роботи, приклади оформлення реферату, бібліографічного опису посилань, вимоги до оформлення магістерської роботи і підготовки до захисту, порядок і процедуру захисту, перелік рекомендованих джерел.

Механіка машин


Механіка машин : курсове проектування / Б. І. Смага. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 85 с.

Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців для напряму 6.050304 – „Нафтогазова справа?. У курсовому проектуванні сформульовано мету та основні завдання проектування, наведено тематику та обсяг курсового проекту, загальні вимоги до курсового проекту, а також технічні завдання. Може бути використане студентами денної та заочної форм навчання.

Механіка машин


Механіка машин : курсове проектування / Б. І. Смага. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 85 с.

Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців для напряму 6.050304 – „Нафтогазова справа". У курсовому проектуванні сформульовано мету та основні завдання проектування, наведено тематику та обсяг курсового проекту, загальні вимоги до курсового проекту, а також технічні завдання. Може бути використане студентами денної та заочної форм навчання.

Дипломне проектування. Технологічна частина


Сторож, Б. Д. Дипломне проектування. Технологічна частина : методичні вказівки / Б. Д. Сторож. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 99 с.

Методичні вказівки складено на основі інструкції для підготовки дипломних проектів у вищих навчальних закладах з урахуванням рекомендацій, викладених у навчальних посібниках аналогічного призначення.

Конструкторсько-технологічна практика


Войтенко, П. І. Конструкторсько-технологічна практика / П. І. Войтенко, І. І. Палійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 22 с.

Конструкторсько-технологiчна практика є складовою частиною навчального процесу підготовки фахівців за спецiальностю „Технологiя машинобудування” та проводиться на початку 5-го курсу тривалістю 4 тижні. Конструкторсько-технологiчнiй практицi передували ознайомча практика пiсля 2 курсу, виробнича (технологiчна) практика пiсля 3-го курсу та вивчення дисциплiн, що становлять основу iнженерної пiдготовки за даною спецiальнiстю.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved