Ви є тут

Технологія обробки

Технологічна оснастка


Карпик, Р. Т. Технологічна оснастка : лабораторний практикум / Р. Т. Карпик, Б. Д. Сторож. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 160 с.

Практикум містить методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і сприяє глибшому засвоєнню теоретичного матеріалу та набуттю практичних навичок.

Програмування верстатів з числовим програмним керуванням CNC Simulator


Смаглюк, А. К. Програмування верстатів з числовим програмним керуванням CNC Simulator : лабораторний практикум / А. К. Смаглюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 31 с. -

У лабораторному практикумі наведено основні дані про симулятор CNC та принципи програмування фрезерних та токарних верстатів з числовим програмним керуванням. Розроблено завдання на програмування з використанням лінійної та кругової інтерполяцію та контрольні запитання до кожної лабораторної роботи.

Програмування обробки на верстатах з числовим програмним керуванням


Войтенко, П. І. Програмування обробки на верстатах з числовим програмним керуванням : навч. посіб. / П. І. Войтенко, Л. Я. Роп'як, В. В. Кустов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 152 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності „Технологія машинобудування” і призначений для користування студентами як при вивченні спеціальних дисциплін, так і при виконанні курсових та дипломних проектів.

Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин


Одосій, З. М. Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин : конспект лекцій / З. М. Одосій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 161 с.

Конспект лекцій складено на основі робочої програми з курсу “Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин” затвердженої 20.01.2009 р. Розроблений відповідно до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю “Технологія машинобудування” освітньо-кваліфікаційного рівня 8.090202-магістр.

Основи технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей


Бурда, М. Й. Основи технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей : конспект лекцій. Ч. 1 / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 245 с.

Конспект лекцій містить матеріал тем, які розглядаються при вивченні дисципліни ”Основи технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей” для студентів за напрямком підготовки “Зварювання” освітньо-кваліфікаційного рівня 6.092303 - бакалавр стаціонарної та заочної форм навчання. Охоплює основні розділи, що стосуються зміцнення та відновлення робочих поверхонь деталей машин.

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання


Петрина, Ю. Д. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання : лаборатор. практикум. Ч. 2 / Ю. Д. Петрина, С. Д. Вуйцік, І. О. Шуляр. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 91 с.

Для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка»

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved