Ви є тут

Економічна теорія

Мікроекономіка


Мікроекономіка : метод. вказ. до викон. курс. роботи / Р. Т. Мацьків, Т. Б. Топольницька, І. І. Проданова [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 44 с.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Мікроекономіка” складені на основі типової програми для студентів економічних спеціальностей очної та заочної форми навчання і призначені для полегшення роботи над матеріалом при написанні курсової роботи. Методичні вказівки містять мету і завдання курсової роботи, вибір теми роботи та підбір літератури, структуру та вимоги до курсової роботи, типові недоліки при виконанні курсових робіт, порядок рецензування, захисту та критерії оцінювання, тематику курсових робіт та рекомендовану літературу.

Глобальна економіка


Дзьоба, О. Г. Глобальна економіка : метод. комплекс / О. Г. Дзьоба, О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 40 с.

Методичний комплекс з дисципліни “Глобальна економіка” складено на основі типової програми і призначені для полегшення роботи студентів над навчальним матеріалом при підготовці до семінарських занять, іспиту (заліку), самостійній роботі. У методичному комплексі вміщені завдання для виконання індивідуальної науково-дослідної роботи, запитання та задачі на іспит (залік) для студентів стаціонарної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки магістрів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 8.030504 “Економіка підприємства”, 8.030508 “Фінанси і кредит”, 8.030509 “Облік і аудит”.

Економічна теорія


Мацьків, Р. Т. Економічна теорія : методичні вказівки для виконання курсової роботи / Р. Т. Мацьків, І. Р. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 38 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи розроблено відповідно до вимог нормативної програми з дисципліни «Економічна теорія» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання та призначені для допомоги студентам при виборі теми курсової роботи та поглиблення знань і придбання практичних навичок з основних питань економічної теорії.

Мікроекономіка


Дзьоба, О. Г. Мікроекономіка : метод. вказівки / О. Г. Дзьоба, Р. Т. Мацьків, О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 104 с.

Збірник вправ, задач і розрахункових робіт з дисципліни “Мікроекономіка” складено на основі типової програми і призначені для полегшення роботи студентів над навчальним матеріалом при виконанні розрахункових робіт, підготовці до семінарських занять, самостійній роботі.

Глобальна економіка


Дзьоба, О. Г. Глобальна економіка : навчальний посібник / О. Г. Дзьоба, О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 130 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні засади глобалізації та економічної інтеграції, охарактеризовано особливості поведінки економічних суб’єктів в умовах глобалізації, проаналізовано практичний досвід впровадження різних форм економічної інтеграції, розкрито особливості формування глобальних ринків, наведено універсальний інструментарій для дослідження та обґрунтування економічних явищ, які відбуваються у світовій економіці.

Мікроекономіка


Яцюк, О. С. Мікроекономіка : збірник тестових завдань / О. С. Яцюк, Р. Т. Мацьків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 124 с.

Збірник вправ, задач і розрахункових робіт з дисципліни “Мікроекономіка” складено на основі типової програми і призначені для полегшення роботи студентів над навчальним матеріалом при виконанні розрахункових робіт, підготовці до семінарських занять, самостійній роботі. У збірнику вміщені тестові завдання, задачі та завдання для виконання розрахункових робіт для студентів стаціонарної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved