Ви є тут

Нерухомість

Методологія оцінки нерухомості


Боднарук, І. Л. Методологія оцінки нерухомості : конспект лекцій / І. Л. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 94 с.

Методичні вказівки призначені для вивчення лекційного матеріалу. Подані теоретичні знання з сучасної концепції оцінки землі та нерухомості в Україні, її нормативно-правової бази, умов та механізмів її проведення за сучасними методами. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів за спеціальністю 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна» очної та заочної (дистанційної) форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки магістрів.

Інвентаризація земель та нерухомості


Тревого, І. С. Інвентаризація земель та нерухомості : навч. посіб. / І. С. Тревого, М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 351 с.

Викладено принципові положення інвентаризації земель та житлового фонду, побудови та оцінювання точності кадастрових мереж, застосування геоінформаційних технологій при інвентаризації і реєстрації земель та нерухомості. Наведені науково-практичні рекомендації для інвентаризації земель та нерухомості в сучасних умовах. Призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» очної і заочної форм навчання.

Методологія оцінки нерухомості

Витвицька, У. Я. Методологія оцінки нерухомості : методичні вказівки для виконання курсової роботи. / У. Я. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 23 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчальних планів підготовки фахівців спеціальності 8.0801010 «Оцінка землі та нерухомого майна». Містять рекомендовану тематику курсових робіт та їх орієнтовний зміст, вимоги щодо оформлення, а також організаційні аспекти виконання та захисту курсових робіт.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved