Ви є тут

Менеджмент

Управлінський аналіз


Станьковська, І. М. Управлінський аналіз : практикум / І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 58 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги щодо вивчення теоретичного і практичного матеріалу з дисципліни «Управлінський аналіз», базові навчальні елементи роботи, а також практичні завдання, які дозволяють отримати необхідні знання та здобути відповідні компетенції у сфері управлінського аналізу, необхідні майбутнім фахівцям для прийняття зважених управлінських рішень. Методичні вказівки призначені для для допомоги студентам у вивченні дисципліни за спеціальністю 073 «Менеджмент» Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу очної, заочної та дистанційної форм навчання.

Організація, планування і управління виробництвом


Кулик, Т. Організація, планування і управління виробництвом : метод. вказ. для виконання економічної частини дипломного проекту / Т. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 38 с.

Методичні вказівки для виконання економічної частини дипломного проекту призначені для виконання економічних розрахунків та оцінки економічної доцільності рішень запропонованих у дипломних проектах. Складено відповідно до робочої програми дисципліни «Організація, планування і управління». Призначено для підготовки спеціалістів та магістрів денної та заочної форми навчання за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання».

Менеджмент процесів


Вербовська, Л. С. Менеджмент процесів : метод. вказ. для виконання курсової роботи / Л. С. Вербовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016

Методичні вказівки для виконання курсової роботи призначені для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з менеджменту процесів. Складені відповідно до робочої програми дисципліни «Менеджмент процесів». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом: 6.030601 - «Менеджмент».

Контролінг


Андрусів, У. Я. Контролінг : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. / У. Я. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 124 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни розроблено відповідно до програм з нормативних навчальних дисциплін. Наведено перелік обов’язкових для вивчення питань. В методичних вказівках стисло викладається зміст кожної теми, наводяться типові практичні завдання та приклади їх розвязку, а також сформовано список рекомендованої літератури для більш детального вивчення обов’язкових для розгляду питань. Дані методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни призначені для використання студентами всіх форм навчання напряму підготовки 6.060301 "Менеджмент".

Контролінг


Андрусів, У. Я. Контролінг : конспект лекцій / У. Я. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 85 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до програм з нормативних навчальних дисциплін. Наведено перелік обов’язкових для вивчення питань. В конспекті лекцій стисло викладається зміст кожної теми та приводиться список рекомендованої літератури для більш детального вивчення обов’язкових для розгляду питань. Даний конспект лекцій призначений для використання студентами всіх форм навчання напряму підготовки 6.060301 “Менеджмент”.

Енергетичний менеджмент


Ващишак, І. Р. Енергетичний менеджмент : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 28 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 8.05070108 - «Енергетичний менеджмент». Можуть бути використані студентами денної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved