Ви є тут

Основи менеджменту геологорозвідувальних робіт

Михайлів, І. Р. Основи менеджменту геологорозвідувальних робіт : метод. вказівки для самост. вивч. дисципліни / І. Р. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 46 с.

У методичних вказівках наведено зміст дисципліни, рекомендовані джерела одержання інформації, дані методичні поради до вивчення всіх розділів дисципліни, наводяться ключові запитання та завдання для самоконтролю, а також завдання на контрольну роботу. Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою дисципліни “Основи менеджменту геологорозвідувальних робіт” для студентів спеціальності “Геологія нафти і газу” Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами очної і заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved