Ви є тут

Основи моделювання

Основи моделювання : лаб. практикум / М. М. Лях, В. В. Михайлюк, Р. О. Дейнега, І. М. Гойсан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 111 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Основи моделювання" містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожного лабораторного заняття. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – "Нафтогазова справа". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Даний лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни "Основи моделювання".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved