Ви є тут

Економіка. Економічні науки

Глобальна економіка


Дзьоба, О. Г. Глобальна економіка : конспект лекцій / О. Г. Дзьоба, Р. Т. Мацьків, О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 100 с.

У конспекті лекцій викладено теоретичні засади глобалізації та економічної інтеграції, поведінки економічних суб’єктів в умовах глобалізації, проаналізовано практичний досвід впровадження різних форм економічної інтеграції, розкрито особливості формування глобальних ринків; наведено універсальний інструментарій для дослідження та обґрунтування економічних явищ, які відбуваються у світовій економіці.

Основи економіки будівництва


Кузьмин, В. М. Основи економіки будівництва : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 212 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни містять теоретичні положення, тестові та контрольні завдання для самостійної та індивідуальної роботи, спрямовані на самостійне вивчення основних тем дисципліни “Основи економіки будівництва”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.060102 “Архітектура”.

Економіка та управління нерухомістю


Боднарук, І. Л. Економіка та управління нерухомістю : конспект лекцій / І. Л. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 69 с.

Методичні вказівки призначені для вивчення лекційного матеріалу. Подані теоретичні знання з управління нерухомістю сучасними методами, а також функціонування нерухомості та ведення підприємницької діяльності на ринку нерухомості. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів з спеціалізації «Оцінка землі та нерухомого майна» очної та заочної (дистанційної) форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки магістрів.

Економетрика


Побігун, С. А. Економетрика : методичні вказівки для дистанційного вивчення дисципліни / С. А. Побігун, Н. А. Даляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 29 с.

Методичні вказівки для дистанційного вивчення дисципліни розроблено відповідно до вимог нормативної програми з дисципліни "Економетрика" для студентів всіх економічних спеціальностей дистанційної форми навчання та мають за мету надати студентам необхідних знань та практичних навичок при вивченні дисципліни, допомогти їм усвідомити себе як майбутнього професійного спеціаліста. Надані задачі охоплюють основні розділи курсу “Економетрика” і сприяють більш глибокому розумінню матеріалу, який вивчається.

Економіка


Струк, Н. П. Економіка : методичні вказівки для вивчення дисципліни / Н. П. Струк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 65 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Економіка» та вміщують в собі: мету і завдання дисципліни, плани і коротку анотацію лекцій, плани практичних занять, які включають в себе скорочений виклад навчального матеріалу, сконцентрований у базових категоріях і поняттях, ситуаційні завдання для обговорення і практичного вирішення, перелік питань для самоконтролю та рекомендовану літературу. Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 8.15010002 – «Державна служба» заочної форми навчання.

Економетрика


Побігун, С. А. Економетрика : метод. вказівки / С. А. Побігун, І. Р. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 89 с.

Методичні вказівки містять основні теоретичні положення, методику розрахунку, питання та тестові завдання для самопідготовки. Навчальний матеріал дозволить набути студентам теоретичні знання та практичні навички, необхідні для дослідження економетричних моделей.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved