Ви є тут

Електроніка

Комп'ютерна електроніка


Євчук, О. В. Комп'ютерна електроніка : конспект лекцій / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 134 с.

Конспект лекцій містить навчальний матеріал з дисципліни «Комп’ютерна електроніка». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Комп’ютерна електроніка». Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 126 – «Інформаційні системи та технології».

Комп'ютерна електроніка


Маслов, І. В. Комп'ютерна електроніка : метод. вказ. для практичної роботи студентів / І. В. Маслов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 19 с.

Основним функціональним призначенням електронних аналогових переключателів є комутація сигнальних електричних кіл. На рис. наведені еквівалентні схеми послідовного і паралельного ключа в статиці. Паралельний ключ використовується при комутації струмових кіл.

Електроніка та мікропроцесорна техніка


Карпінець, Б. І. Електроніка та мікропроцесорна техніка : навч. посіб. / Б. І. Карпінець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 363 с.

Навчальний посібник укладений у відповідності з освітньою програмою підготовки бакалаврів напряму підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», у якому доступно викладено всі розділи програми курсу «Електроніка та мікропроцесорна техніка». У посібнику висвітлено такі питання як елементна база та пристрої аналогової електроніки, побудова і аналіз пристроїв цифрової електроніки, основи побудови та функціонування мікропроцесорних систем і мікропроцесорів. Матеріали навчального посібника ілюструються рисунками, графіками і прикладами. Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальний закладів.

Мікроконтролери та програмовані логічні контролери


Мікроконтролери та програмовані логічні контролери : лабораторний практикум. Ч. 1 : Лабораторний комплекс з дослідження контролера МІК-51 / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда, Є. П. Майкович [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 62 с.

Методичні вказівки призначені для всіх форм навчання з метою вивчення будови та функціонування контролера МІК-51, керування технологічними об’єктами із застосуванням даного контролера, а також для самостійної роботи студентів денної форми навчання з метою закріплення знань з дисципліни

Мікросхемотехніка


Мікросхемотехніка : лаб. практикум / Б. І. Карпінець, В. М. Чорноус, В. І. Михайлів [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 50 с.

Лабораторний практикум відповідає програмам дисциплін ”Електроніка та мікропроцесорна техніка” за напрямом підготовки – 6.050202, ”Елекротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” за напрямами підготовки – 6.050502 та 6.070106. У лабораторному практикумі наводяться основні теоретичні відомості, порядок виконання роботи та контрольні запитання.

Електронні пристрої інформаційно - вимірювальної техніки


Ващишак, С. П. Електронні пристрої інформаційно - вимірювальної техніки : лаб. практикум / С. П. Ващишак, Я. О. Сітко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 240 c.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Електронні пристрої інформаційно-вимірювальної техніки". Лабораторний практикум розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за напрямком 6.051001 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології". Може бути використаний для студентів денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved