Ви є тут

Електроніка

Електронні пристрої інформаційно - вимірювальної техніки


Ващишак, С. П. Електронні пристрої інформаційно - вимірювальної техніки : конспект лекцій / С. П. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 246 c.

Конспект лекцій розроблений згідно з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за напрямком 6.051001 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Електронні пристрої інформаційно-вимірювальної техніки


Ващишак, С. П. Електронні пристрої інформаційно-вимірювальної техніки : курс. проектування / С. П. Ващишак, Я. О. Сітко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 20 с.

у методичних вказівках сформульовано мету і завдання курсового проектування, розглянуто питання оформлення теоретичної і графічної частини, розроблено систему виконання, оцінювання та захисту курсового проекту.

Перехідні процеси в електричних системах


Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах : конспект лекцій / В. С. Костишин, М. Й. Федорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 175 с.

У навчальному посібнику викладено структуру дисципліниа «Перехідні процеси в електричних системах», яка є визначальною у підготовці бакалаврів за напрямком 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». У посібнику особливу увагу приділено розгляду питання розрахунку струмів короткого замикання та стійкості елементів цієї системи із застосуванням обчислювальної техніки, що дає можливість значно підвищити швидкість і точність розрахунків.

Електроніка


Біліщук, В. Б. Електроніка : лаб. практикум. Ч. 2 / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 43 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Електроніка" у п'ятому семестрі. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.051003 — "Приладобудування".

Електроніка


Біліщук, В. Б. Електроніка : курс. робота / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 29 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) для студентів напряму підготовки 6.051003 - "Приладобудування" з метою надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання при виконанні курсових робіт з дисципліни "Електроніка". У вказівках наведено перелік вимог щодо змісту і оформлення курсової роботи.

Силова напівпровідникова техніка


Курляк, П. О. Силова напівпровідникова техніка : конспект лекцій / П. О. Курляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 152 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Силова напівпровідникова техніка» розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Конспект містить чотирнадцять лекційних занять. Для кожного заняття сформовані навчальні питання, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу та подано методичні рекомендації щодо самопідготовки.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved