Ви є тут

Тертя в машинах

Основи теорії тертя та зношування


Бурда, М. Й. Основи теорії тертя та зношування : методичні вказівки / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 31 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни складено відповідно до робочої програми курсу ”Основи теорії тертя та зношування” та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.092303 - “Зварювання” стаціонарної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендовані до вивчення теми, їх зміст, перелік умінь, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни, а також контрольні роботи, перелік питань для контролю та атестації знань з дисципліни і перелік рекомендованих до опрацювання літературних джерел.

Основи теорії тертя та зношування


Бурда, М. Й. Основи теорії тертя та зношування : лабораторний практикум. Ч.1 / М. Й. Бурда. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 60 с.

Лабораторний практикум орієнтований на вивчення і вирішення конкретних теоретичних, технічних і практичних завдань, формування технічного мислення студентів.

Основи теорії тертя та зношування


Бурда, М. Й. Основи теорії тертя та зношування : конспект лекцій / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 136 с.

Конспект лекцій містить матеріал тем, які розглядаються при вивченні дисципліни “Основи тертя та зношування” для студентів спеціальності “Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій”. Охоплює основні розділи, що стосуються поверхні деталей машин, контактної взаємодії поверхонь, питань класифікації та особливостей тертя та зношування.

Триботехніка та основи надійності машин. Розрахунки на зношування та надійність рухомих спряжень машин


Дрогомирецький, Я. М. Триботехніка та основи надійності машин. Розрахунки на зношування та надійність рухомих спряжень машин : практикум / Я. М. Дрогомирецький, М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 85 с.

В практикумі, із урахуванням останніх досягнень з триботехніки і основ надійності рухомих спряжень машин, проведено розрахунок коефіцієнта тертя в рухомих спряженнях машин, розрахунки на зношування рухомих спряжень машин, визначені кількісні показники зношування та співвідношення між ними, розрахунок на надійність, визначення показників безвідмовності неремонтованих та ремонтованих технічних об’єктів.

Триботехніка і основи надійності машин


Дрогомирецький, Я. М. Триботехніка і основи надійності машин : лабор. практикум / Я. М. Дрогомирецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 38 с.

Лабораторний практикум орієнтований на вивчення конкретних видів зношування деталей, обладнання нафтової галузі та вирішення конкретних технічних і практичних завдань.

Курсова робота з дисципліни "Триботехніка і основи надійності машин"


Дрогомирецький, Я. М. Курсова робота з дисципліни "Триботехніка і основи надійності машин" : метод.вказівки / Я. М. Дрогомирецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 15 с.

В методичних вказівках з Триботехніки і основ надійності машин приведені рекомендації щодо її виконання із врахуванням умов роботи цього обладнання, характерних видів зношування та обґрунтування залежностей у визначенні інтенсивностей зношування та заданого терміну служби.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved