Ви є тут

Електротехніка

Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле. Змінне електромагнітне поле


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле. Змінне електромагнітне поле : практикум / Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 40 с.

Практикум відповідає програмам дисциплін: ”Теоретичні основи електротехніки” за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології; ”Теорія електричних та магнітних кіл” за напрямами підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія і 6.050201 – Системна інженерія; ”Електротехніка” за напрямом підготовки 6.051003 – Приладобудування. У практикумі наведено основні теоретичні відомості, завдання до розрахунково-графічної роботи № 11 «Змінне електромагнітне поле», настанови до виконання завдань. Практикум призначений для студентів усіх форм навчання.

Електронні пристрої систем електропостачання


Курляк, П. О. Електронні пристрої систем електропостачання : лабораторний практикум / П. О. Курляк, Я. В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 74 с.

Лабораторний практикум з дисципліни «Електронні пристрої систем електропостачання» розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить дев’ять лабораторних робіт. Для кожної роботи сформовано завдання, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу та подано методичні рекомендації щодо підготовки та виконання роботи.

Основи енергоефективності


Гладь, І. В. Основи енергоефективності : метод. вказ. для самостійної роботи / І. В. Гладь, Я. В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 30 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Основи енергоефективності” складені відповідно до робочої програми дисципліни згідно з навчальним планом підготовки фахівців за напрямом підготовки 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання. Методичні вказівки мають за мету допомогти студентам самостійно вивчити теоретичний матеріал, який передбачений робочою програмою, але не розглядається на аудиторних заняттях, а також самостійно підготуватися до виконання практичних занять.

Мікропроцесорні системи керування електроприводом


Мікропроцесорні системи керування електроприводом : лабораторний практикум / І. В. Гладь, Я. В. Бацала, І. І. Яремак, О. І. Кіянюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 58 с.

Лабораторний практикум з дисципліни “Мікропроцесорні системи керування електроприводом” розроблений згідно з робочою програмою дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Електротехнічні системи електроспоживання” і призначений для самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання.

Мікропроцесорні системи керування електроприводом


Галущак, І. Д. Мікропроцесорні системи керування електроприводом : практикум / І. Д. Галущак, І. В. Гладь, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 72 с.

Практикум розроблений відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни “Мікропроцесорні системи керування електроприводом”. Містить основні формули та теоретичні положення, методики розрахунку, приклади розв’язання задач для підготовки до практичних занять. Для кожного практичного заняття наведені запитання для самоперевірки знань по темі.

Електрична частина станцій та підстанцій


Костишин, В. С. Електрична частина станцій та підстанцій : навч. посіб. / В. С. Костишин, М. Й. Федорів, Я. В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 243 с.

Посібник складено відповідно до навчального плану і програми курсу «Електричні станції і підстанції систем електропостачання». Призначено для студентів очної та заочної форми навчання бакалаврів за спеціальністю 141 «Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка» для вивчення електричної частини станцій та підстанцій і розрахунку та вибору основних параметрів електричних апаратів. Поданий матеріал ілюстровано схемами, графіками, що допомагає краще засвоїти теоретичний матеріал під час самостійної роботи студентів, а також розвиває практичні навички використання обчислювальної техніки для вибору електричного обладнання і вивчення електричних схем станцій та підстанцій.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved