Ви є тут

Геометрія

Автоматизація креслярсько-конструкторських робіт


Павлик, І. В. Автоматизація креслярсько-конструкторських робіт : лабор. практикум / І. В. Павлик, Л. Є. Шкіца. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 103 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до робочої програми дисципліни «Автоматизація креслярсько-конструкторських робіт» і призначений для студентів спеціальності 185 – «Нафтогазова інженерія та технології» (ОПП «Обладнання нафтових і газових промислів»). У практикум включено стислі теоретичні відомості з курсу та повна інформація щодо виконання комплексної графічної роботи, варіанти завдань і приклади її виконання.

Інженерна та комп'ютерна графіка


Корнута, В. А. Інженерна та комп'ютерна графіка : методичні вказівки для вивчення дисципліни / В. А. Корнута, Л. В. Пітчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 116 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни складені відповідно до робочої програми з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» і призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів спеціальностей 151 – Автоматизація та компю’терно-інтегровані технології і 172 – Телекомунікації та радіотехніка.

Нарисна геометрія та інженерна графіка. Тіні точки, лінії, плоскої фігури


Василишин, Я. В. Нарисна геометрія та інженерна графіка. Тіні точки, лінії, плоскої фігури : збірник тестових завдань / Я. В. Василишин, В. Я. Василишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 23 с.

Збірник тестових завдань призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів. Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни "Нарисна геометрія та інженерна графіка" та навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності 191 - Архітектури та містобудування.

Нарисна геометрія


Бекіш, І. О. Нарисна геометрія : практикум / І. О. Бекіш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 47 с.

Практикум містить короткі теоретичні основи способу проекцій з числовими відмітками, який є розділом нарисної геометрії, і вивчається студентами геологічних спеціальностей. Графічно представлений матеріал сприятиме розвитку логічного та просторового мислення та значній інтенсифікації процесу засвоєння матеріалу дисципліни.

Інженерна графіка


Павлик, І. В. Інженерна графіка : метод. вказ. / І. В. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 110 с.

Методичні вказівки "Інженерна графіка" складено згідно з чинною робочою програмою дисципліни. Вони містять стислі теоретичні відомості з усіх розділів курсу, рекомендації що до його успішного вивчення, багатоваріантні завдання, які потрібні для закріплення теоретичного матеріалу, з прикладами їх виконання, запитання для самоперевірки набутих знань та рекомендовану літературу.

Нарисна геометрія


Бекіш, І. О. Нарисна геометрія : конспект лекцій / І. О. Бекіш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 40 с.

Конспект лекцій включає спеціальні питання нарисної геометрії: проекції з числовими відмітками, що вивчаються відповідно до стандартів освіти студентами геологічних напрямів і спеціальностей. Дане видання має на меті допомогти студентам в освоєнні теоретичних основ зазначеного розділу, отримати необхідний мінімум знань, достатній для вирішення практичних завдань. Лекційний матеріал проілюстрований креслениками і наочними рисунками, що значно полегшує його сприйняття.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved