Ви є тут

Математична кібернетика

Моделювання систем


Олійник, А. П. Моделювання систем : практикум / А. П. Олійник, Б. С. Незамай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 109 с.

Практикум містить матеріали для проведення лекційних і практичних занять з дисципліни "Моделювання систем". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Моделювання систем". Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 126 - "Інформаційні системи та технології".

Математичні основи АСУ


Семенчук, А. В. Математичні основи АСУ : метод. вказ. для сам. роботи студентів / А. В. Семенчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 50 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Математичні основи АСУ" для засвоєння теоретичного курсу та самостійної підготовки до практичних занять студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Теорія нечітких множин


Малько, О. Г. Теорія нечітких множин : метод. вказівки для сам. роботи студентів / О. Г. Малько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 53 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Теорія нечітких множин» для засвоєння теоретичного курсу та самостійної підготовки до практичних занять студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання. Призначені для бакалаврів напряму підготовки 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Дискретна математика


Мойсеєнко, О. В. Дискретна математика : метод. вказ. для сам. роботи / О. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 41 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи призначені для студентів очної, заочної, дистанційної форм навчання, які навчаються за спеціальністю 123 - "Комп'ютерна інженерія".

Математичні основи інформаційної діяльності


Крихівський, М. В. Математичні основи інформаційної діяльності : самостійна робота / М. В. Крихівський, Т. О. Ваврик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 17 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи розроблено відповідно до робочої програми для підготовки бакалаврів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Містить перелік тем, основні вимоги, перелік питань для самоконтролю та атестації знань з дисципліни до кожної теми для самостійного вивчення з дисципліни. Призначена для студентів очної та заочної форм навчання.

Основи обробки інформації


Белей, О. І. Основи обробки інформації : метод. вказ. для самостійної роботи студентів / О. І. Белей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 9 с.

Метою викладання дисципліни “Основи обробки інформації” (ООІ) є підготовка висококваліфікованого фахівця, який володіє сучасними методами обробки експериментальної інформації за допомогою комп’ютерної техніки, з метою узагальнення цієї інформації шляхом застосування статистичних методів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved