Ви є тут

Вища математика

Partial differential eguations


Bandura, A. I. Partial differential eguations : practices / A. I. Bandura, I. Ye. Ovchar, I. R. Tymkiv. - Ivano-Frankivs'k : IFNTUOG, 2019. - 111 p.

Практикум розроблений відповідно до робочої програми дисципліни "Спеціальні розділи математики". Він містить чимало прикладів із детальним викладом методів їх розв'язування з такого розділу вищої математики, як рівняння з частинними похідними.

Partial differential eguatitons


Partial differential eguatitons : lectures = конспект лекцій / A. Bandura, I, I. Ye. Ovchar, I. R. Tymkiv. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2018. - 134 p.

These practices are written according to Advanced Sections of Mathematics syllabus. It contains many examples with a detailed description of mathematical methods and its solutions from the following section of Advanced Mathematics: partial differential equations. The proposed practices contribute to the appearance of practical skills in students to solve problems from mathematical physics problems, show an application of methods of partial differential equation theory to construct mathematical models of various multidimensional processes in technics and nature. For the models we use suitable physics laws. This book is illustrated by numerous examples and solutions, as well as figures to it. They improve clarification of theoretical context.

Вища математика для економістів


Гресько, К. В. Вища математика для економістів : метод. вказівки. Ч. 2 / К. В. Гресько, У. З. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 48 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Вища математика» . Дані вказівки містять перелік теоретичних питань, взірець розв’язування та варіанти задач для самостійної роботи. Методичні вказівки спрямовані на допомогу студентам під час вивчення дисципліни «Вища математика» і виконання відповідної індивідуальної роботи. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямами: 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030508 – «Фінанси і кредит».

Вища математика


Мойсишин, В. М. Вища математика : ел. засіб навч. призначення / В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький, В. М. Сеничак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014.

В навчальному посібнику навчального призначення використано мультимедійні технології представлено у вигляді електронних презентацій, що створені за допомогою програми Microsoft Power Point. Електронний засіб містить курс лекцій за розділами частина 1 – «Елементи лінійної алгебри», частина 2 – «Елементи векторної алгебри», частина 3 – «Аналітична геометрія». До посібника додається CD-диск з записами електронних презентацій. Електронний засіб призначений для студентів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» і може бути корисним при вивчені курсу вищої математики інших технічних спеціальностей.

Теорія графів


Крив'юк, І. В. Теорія графів : практикум / І. В. Крив'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 56 с.

Практикум призначений для вироблення у студентів практичних навичок розв’язку задач з дисципліни “Теорія графів”.

Вища математика


Мойсишин, В. М. Вища математика : ел. засіб навч. призначення / В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький, В. М. Сеничак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. -

В електронному засобі навчального призначення використано мультимедійні технології представлено у вигляді електронних презентацій, що створені за допомогою програми Microsoft Power Point. Електронний засіб містить курс лекцій за розділами «Вступ до математичного аналізу», «Диференціальне числення функцій однієї змінної». До посібника додається CD-диск з записами електронних презентацій. Електронний засіб призначений для студентів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» і може бути корисним при вивчені курсу вищої математики інших технічних спеціальностей.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved