Ви є тут

Математика

Урбоекологія


Москальчук, Н. М. Урбоекологія : лабораторний практикум / Н. М. Москальчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 64 c.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Урбоекологія". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальностями 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Новітні методи прикладної фізики і математики в інженерних дослідженнях


Новітні методи прикладної фізики і математики в інженерних дослідженнях : навч. посіб. / О. М. Карпаш, А. О. Снарський, П. М. Райтер, М. О. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 320 с.

У навчальному посібнику наведено основні підходи математичного моделювання об’єктів, процесів та явищ характерних для нафтової і газової промисловості. З цією метою, поряд з викладенням класичних методів прикладної математики, застосовуються новітні теорії моделювання на основі використання моделей фрактальної геометрії та детермінованого хаосу. Навчальний посібник призначений для спеціалістів напрямку «Нафтогазова інженерія», аспірантів, студентів старших курсів технічних навчальних закладів, викладачів, наукових співробітників відповідних спеціалізацій.

Математичні методи і моделі


Маковійчук, М. В. Математичні методи і моделі : конспект лекцій / М. В. Маковійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 133 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми дисципліни «Математичні методи і моделі», що вивчають студенти 4-го курсу напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Конспект містить навчальний матеріал, призначений для формування у студентів навичок математичного і комп’ютерного моделювання в процесі рішення практичних задач професійного спрямування та розуміння окремих питань математичних основ геоінформатики.

Нариси з історії математики для інженерів


Нісонський, В. П. Нариси з історії математики для інженерів : навч. посіб. / В. П. Нісонський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 166 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Вища математика». Він містить базові знання з історії математики, які стануть у нагоді як допитливому студентові, так і викладачеві-початківцю. У посібнику, крім історичних даних розвитку математики, подано короткі біографії найвидатніших учених-математиків, що зробили найбільший внесок як у саму математику, так і її застосування до інших природничих та технічних наук. Окремо наведено біографічні дані про видатних українських учених-математиків, показано їхнє значення для світової науки.

Збірник задач студентських математичних олімпіад


Гургула, С. І. Збірник задач студентських математичних олімпіад : зб. задач / С. І. Гургула, Я. І. Савчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 357 с.

Книгу адресовано студентам, які готуються до участі в математичних олімпіадах. Її можна використовувати в роботі студентських гуртків, вона буде корисною всім, хто цікавиться математикою і любить нестандартні задачі.

Математика


Шегда, Л. М. Математика : методичні вказівки для виконання контрольних робіт / Л. М. Шегда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 72 с. -

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Математика”. Складаються з 8 комплектів варіантів контрольних робіт за розділами: Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальне числення функцій декількох змінних. Диференціальні рівняння. До кожного комплекту варіантів додано короткий коментар, що містить рекомендації щодо розв’язання задач контрольної роботи, приклади розв’язування запропонованих задач та відповіді до кожного з варіантів. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом: 6.040103 “Геологія”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved