Ви є тут

Геометрія

Інженерна і комп'ютерна графіка


Пригоровська, Т. О. Інженерна і комп'ютерна графіка : лаб. практикум / Т. О. Пригоровська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 55 с.

Практикум складений відповідно до робочої програми з дисципліни „ Інженерна і комп’ютерна графіка”. Лабораторний практикум призначений для студентів першого курсу як посібник для виконання лабораторних робіт, так і для самостійного вивчення.

Інженерна графіка


Інженерна графіка : навчальний посібник / Л. Є. Шкіца, О. В. Корнута, І. О. Бекіш, І. В. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 301 с.

Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна рафіка». У посібнику висвітлено відомості, пов’язані із основами геометричного і проекційного креслення, вимогами до побудови зображень з’єднань деталей та основними правилами виконання конструкторських документів на вироби відповідно до державних стандартів України.

Нарисна геометрія


Таранова, Р. І. Нарисна геометрія : збірник завдань / Р. І. Таранова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 54 с.

Збірник завдань з курсу “Нарисна геометрія” (для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.040103 – “Геологія“, освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”), призначений для забезпечення виконання практичних робіт.

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка


Василишин, В. Я. Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка : метод. вказівки. Ч.1 : Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка / В. Я. Василишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 70 с.

Методичні вказівки містять варіанти індивідуальних завдань для графічних робіт, приклади виконання, запитання для самоперевірки, рекомендації до вивчення курсу нарисної геометрії, вказівки до виконання графічних робіт та їх оформлення, рекомендовану літературу.

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка


Василишин, В. Я. Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка : метод. вказівки. Ч.1 : Нарисна геометрія / В. Я. Василишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 67с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми курсу “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”. Методичні вказівки містять рекомендації до вивчення курсу нарисної геометрії, запитання для самоперевірки, рекомендовану літературу.

Інженерна графіка


Бекіш, І. О. Інженерна графіка : практикум / І. О. Бекіш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 68 с.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Інженерна графіка” складено відповідно робочої програми дисципліни. Методичні вказівки містять стислі теоретичні відомості та багатоваріантні завдання з прикладами виконання. Можуть бути використані для самостійної роботи студентів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved