Ви є тут

Статистика

Іванова, М. О. Статистика : метод. вказ. до виконання курсової роботи / М. О. Іванова, І. В. Перевозова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 47 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно до робочої програми з курсу “Статистика” для підготовки бакалаврів за напрямом 076 – “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендації та вказівки для виконання курсової роботи, перелік рекомендованих джерел.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved