Ви є тут

Наука

Студентський науковий семінар : практикум


Побережна, Л. Я. Студентський науковий семінар : практикум для студентів спец. "Технології захисту навколишнього середовища" / Л. Я. Побережна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 66 с.
У практикумі розглянуто основні методи наукових досліджень, класифікацію наукових видань та вимоги до різних типів наукових публікацій. Розроблено відповідно до робочої програми та навчального плану для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" ступеня вищої освіти - магістр. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Наукові дослідження в області будівельної фізики


Кошлак, Г. В. Наукові дослідження в області будівельної фізики : метод. вказівки до розрахунково-графічної роботи / Г. В. Кошлак, Б. А. Кутний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 17 с.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-рафічної робти з дисципліни «Наукові дослідження в області будівельної теплофізики». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Математичні методи наукових досліджень


Математичні методи наукових досліджень : практикум / А. П. Олійник, Б. С. Незамай, О. І. Белей, Я. В. Чумаченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 46 с.

Практикум містить матеріали для проведення лекційних і практичних занять з дисципліни "Математичні метроди наукових досліджень". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Математичні методи наукових досліджень". Призначено для підготовки магістрів спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація Метрологія та вимірювальна техніка).

Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів : лабораторний практикум / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 104 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Основи технічної творчості і НДРС" містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожної лабораторної роботи. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" освітньої програми "Обладнання нафтових і газових промислів" та 133 - "Галузеве машинобудування" освітньої програми "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання при виконанні курсових проектів (робіт) та магістерських робіт.

Technology of scientific researches


Moroz, L. B. Technology of scientific researches : practice manual / L. B. Moroz, I. M. Dragan. - Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2019. - 47 p.

Practice manual are developed in accordance with the work program of the discipline "Technology of scientific researches ". It is intended for preparation of bachelors in specialty 185- "Oil and gas engineering and technologies".

Методологія та методика наукових досліджень


Ільків, Є. Ю. Методологія та методика наукових досліджень : методичні вказівки для сам. роботи / Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 16 с.

Методичні вказівки розроблені для самостійної роботи магістрів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Землеустрій та кадастр", очної і заочної форм навчання. Вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни, навчального плану та освітньо-професійної програми.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved