Ви є тут

Засоби масової інформації

Паблік рілейшнз (РR-технології)


Малярчук, О. М. Паблік рілейшнз (РR-технології) : методичні рекомендації до виконання курсових робіт / О. М. Малярчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 38 с.

Методичні рекомендації укладено на основі робочої програми з навчальної дисципліни "Паблік рілейшнз" ("РR-технології"). У методичних вказівках описано основні етапи виконання курсової роботи та запропоновано орієнтовну тематику досліджень. Подано вимоги до порядку виконання та технічного оформлення письмової наукової роботи здобувача вищої освіти.

Телекомунікаційні системи передавання даних


Николайчук, М. Я. Телекомунікаційні системи передавання даних : методичні вказівки з курсового проектування для студ спец. "Телекомунікації та радіотехніка" / М. Я. Николайчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 34 с.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Телекомунікаційні системи передавання даних". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Телекомунікаційні системи передавання даних", чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 172- Телекомунікації та радіотехніка".

Телекомунікаційні системи


Николайчук, М. Я. Телекомунікаційні системи : конспект лекцій / М. Я. Николайчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 146 с.

Метою вивчення курсу «Телекомунікаційні системи передавання даних» (ТСПД) є теоретична і практична підготовка фахівців з розробки, модернізації і експлуатації систем промислового зв’язку.

Міжкультурні комунікації


Ганцюк, Т. Д. Міжкультурні комунікації : методичні вказівки для вивчення дисципліни / Т. Д. Ганцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 36 с.

Методичні вказівки містять завдання для підготовки до практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, виконання контрольної роботи, перелік питань для контролю знань студентів, рекомендовані джерела інформації з дисципліни «Міжкультурні комунікації». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки студентів IV курсу денної та заочної форм навчання.

Медіаосвітні технології


Янишин, О. К. Медіаосвітні технології : практикум / О. К. Янишин, Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 147 с.

Практикум розроблений згідно з робочою програмою дисципліни “Медіаосвітні технології” на основі сучасних медіаосвітніх матеріалів. Містить виклад теоретичного матеріалу, рекомендовану літературу, завдання і питання для самостійної та індивідуальної роботи. Сприяє формуванню критичного мислення і медіаграмотності, готує до використання медіаосвітніх технологій у навчанні та професійній діяльності. Може використовуватися студентами під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Засоби масової інформації


Бурківська, Л. Ю. Засоби масової інформації : навч.-метод. комплекс / Л. Ю. Бурківська, Х. М. Вінтонів, В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 92 с.

Навчально-методичний комплекс розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Засоби масової інформації». Комплекс складається з короткого конспекту лекцій, методичних вказівок до практичних занять, завдань для самостійної роботи, переліку питань для контролю та атестації знань, контрольних робіт для заочної форми навчання, словника журналістських термінів. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved